ເຖີງຈະມີການ ລ໋ ອ ກ ດ າ ວ ກໍ່ບໍ່ສົນໃຈຍັງຄົງຕັ້ງວົງ ດື່ ມ ເ ບ ຍ

ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ … ຖື ເ ບົ າ ຕໍ່ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເວລາ 20 ໂມງ 00 ນາທີ ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021 ປກສ ນວ ໄດ້ຮັບແຈ້ງຂໍ້ມູນຜ່ານ ເບີວອດແອັບ ປກສ ນວ 020 28899774 ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງວິຊາສະເພາະລົງກວດກາ ພົ ບ ເຫັນ ກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ຮ່ອມ 6 ບ້ານດົງປ່າລານ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນວ ຖື ເ ບົ າ ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ບໍ່ ຢ້ າ ນ ກົວຕໍ່ການ

ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈຶ່ງໄດ້ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນ ທຶ ກ ໄວ້ ແລະ ມອບໃຫ້ບ້ານ ຕິ ດ ຕາມຖ້າຍັງ ລ ະ ເ ມີ ດ ຈະ ດຳເນີນຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝ າ ຍ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບີວອດແອັບ 020 28899774 ຮັບແຈ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງສັງຄົມ.