ຊາວອິນເດຍໄດ້ນຳເອົາຮູບປັ້ນສັກສິດອອກມາຖິ້ມຕາມຫົນທາງແລະແມ່ນ້ຳ

ທ້າຍເດືອນ ພືດສະພາ 2021 ປະຊາຊົນຊາວ ອິນເດຍ ຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ນຳເອົາຮູບປັ້ນສັກສິດທີ່ພວກເຂົາເຄົາລົບນັບຖື ນຳອອກມາໂຍນທຳລາຍຖິ້ມຕາມຫົນທາງ ແລະ ແມ່ນ້ຳ ເພາະວ່າບັນດາຮູບປັ້ນສັກສິດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນພວກເຂົາຈາກໄວຣັດໂຄວິດ-19 ເພາະພວກເຂົາເພີ່ງສີ່ງສັກສິດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເລີຍ

Facebook Comments Box

Similar Posts