ສປຈີນ ເລີ່ມເປີດໂຮງງາ ນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເລີ່ມແລ່ ນເຄື່ອງຈັກແລ້ວ

ຈີນ ເລີ່ມເປີດໂຮງງານໄຟຟ້ ານ້ຳຕົກປາຍເຮີ້ຖ່ານ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຈີນ ເລີ່ມແລ່ນເຄື່ອງຈັກ ໂຮງໄຟຟ້ າ ນໍ້າຕົກ ປາຍເຮີ້ຖ່ານ ຕັ້ງຢູ່ລຳແມ່ນ້ຳ ຈິ່ນຊ່າ ທີ່ຢູ່ເຂດແດນລະຫວ່າງ ແຂວງເສສວ ນ ແລະ ແຂວງຢູນນານ ມີຄວາມສາມາດ ຜະລິດໄຟຟ້ າ ທັງໝົດ 16 ລ້ານກິໂລວັດ ໂດຍຕິດຕັ້ງ ເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້ ານ້ຳຕົກ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຜະລິດໄຟຟ້ າ ລ້ານກິໂລວັດ ທີ່ເປັນເຄື່ອງຈັກ ແບບເຄື່ອງດຽ ວ ທີ່ມີຄວາມສາມາດການຜະລິດໄຟຟ້ າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດໂດຍຈີ ນ ນັ້ນລວມ ທັງໝົດ 16 ເຄື່ອງ.

ປັດຈຸບັນ ໂຮງໄຟຟ້ ານ້ຳຕົກ ປາຍເຮີ້ຖ່ານ ມີເຄື່ອງຈັກ 3 ເຄື່ອງໄດ້ຜະລິດໄຟຟ້ ແລ້ວ, ເຄື່ອງຈັກ ຜະລິດໄຟຟ້ າ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕິດຕັ້ງນັ້ນ ຈະຖືກຕິດຕັ້ ງ ແລະ ເລີ່ມຜະລິດໄຟຟ້ າ ທັງໝົດ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2022. ເມື່ອຮອດເວລານັ້ ນ, ໂຮງໄຟຟ້ າແຫ່ງນີ້ ຈະກາຍເປັນ ໂຮງໄຟຟ້ າ ນ້ຳຕົກ ໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ເຊິ່ງຖັ ດ ຈາກໂຮງໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກສາມຮ່ອ ມພູ ເທົ່ານັ້ນ, ສະເລ່ຍແລ້ວ ຈະຜະລິດໄຟຟ້າຫຼາ ຍກວ່າ 62 ຕື້ກິໂລວັດໂມ ງຕໍ່ປີ.

Facebook Comments Box

Similar Posts