ສາວອາຍຸ 25 ປີເຮັດອາຊີ ບຂັບລົດ 10 ລໍ້ສົ່ ງເຄື່ອງ

ເປັນອີກເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນ ໃຈ ແລະ ຖືກກ່າວເຖິງຫຼາຍ ຫຼັງຈາກ ເຟດບຸກ “Ne w Yor k ออ กสาว” ໄດ້ອອກມາໂພສເລົ່າເລື່ອງລາ ວຂອງສາວໄທ ອາຍຸ 25 ປີ ເຮັດອາຊີບຂັບລົດ 10 ລໍ້ ສົ່ງເຄື່ອງທົ່ວ ອາເ ມລິກາ ເຊິ່ງລາຍໄດ້ກໍ່ຫຼາຍສົມຄວນ ສາວຄົນນີ້ຊື່ ປິ່ມ ສຸພາວະດີ ນາມຊາຣີ ສາວຮ້ອຍເ ອັດ ທີ່ຊີວິດພິ ກໃຫ້ເຂົາເປັນສາວແກ່ງ ແລະ ເກັ່ງແຫ່ງປີ ຈາກເດັກທີ່ເລີ່ ມຈາກສູນ

ຈົນມື້ນີ້ຫາລາຍໄດ້ເກື ອບ 1 ລ້ານບາດຕໍ່ເດືອນ ແລະ ເປັນລູກທີ່ໜ້າຮັກຂ ອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຄອບຄົວ ປິມ ເກີດໃນຄອບຄົວທີ່ຂັບລົ ດຂົນສົ່ງ ພໍ່ ແລະ ແມ່ ຕ້ອງຂັບລົດສົ່ງເຄື່ອງ ແຕ່ຕ້ອງອ ອກຕ່າງຈັງຫວັດເປັນປະຈຳ ເຮັດໃຫ້ນາງເຕີບໃຫ່ ຍມາກັບແມ່ຕູ້ພໍ່ຕູ້ ໂອກາດດຽວທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ຄືຕ ອນປິດເທີມ ໃຊ້ເວລານັ້ນນັ່ງລົດບັນທຸກ ເປັນປະສົບກ ານ ແລະ ຊຶມຊັບ

ການຂັບລົດບັນທຸກມາແຕ່ນ້ອຍໆ ປິມຄືເດັກຕ່າ ງຈັ່ງຫວັດທົ່ວໄປ ຮຽນຈົບພຽງ ມ 6 ເພາະຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ມີໃຜຄາດຄິ ດວ່າ ໃຫຍ່ມາເຂົາຈະປະສົບຜົ ນສຳເລັດ ຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍ ມະຫາສານ ລ້ຽງພໍ່ລ້ຽ ງແມ່ ຈາກປະສົບການ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ສານຕໍ່ ອາຊີບຂອງພໍ່ແມ່ ເລີ່ມຈາກ ຈົບພຽງ ມ 6 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄ ວາມວ່າຈະເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້

ເຂົາເລືອກເຮັດຕາມຄວາມຝັນເລີ ຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດອາເ ມລິກາ ໄປເຮັດວຽກໃນຮ້ານອາຫານ ແລ້ວກໍພົບວ່າມັນບໍ່ແມ່ນທາງ ເລີຍປ່ຽນມາຮຽນເລື່ອງການຂົນສົ່ ງຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເສັງຜ່ານການຂັບລົ ດຂົນສົ່ງ

ແລະ ເລືອກເຮັດອາຊີບຂົນສົ່ງມາເລີຍ ທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນເກືອບ 1 ລ້ານບາດຕໍ່ເດື ອນ ຄູນເປັນເງິນລາວເອົາເດີ້ທໍ່ໃດ ດີໃຈນຳ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຮຽນຈົ ບຫຍັງມາ ສູງຫຼື ບໍ່ສູງ ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕເຮົານິລະວ່າຈະເລືອກເຮັ ດວຽກຖືກກັບເຮົາບໍ່ ຕັ້ງໃຈບໍ່ແບບເລື່ອງລາວຂອງ ປິມນີ້ ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ກຳລັງໃຈໃຫ້ທຸ ກຄົນເດີ້

Facebook Comments Box

Similar Posts