ຈັບໄດ້ແລ້ວ ທ້າວ ພຸດທະກອນ ຂ້ າ ເມຍແລະນ້ອງເມຍ

ວັນທີ 20/7/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັບ ໄດ້ແລ້ວ ທ້າວ ພຸດທະກອນ ຊາພັກດີ ສາຂາຍານາມ ຂ້ າ ເມຍ ແລະນ້ອງເມຍ ຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບ ໂ ທ ດ ຕາມລະບຽບ ກົດຫມາຍ ບ້ານເມືອງ ແລະຂໍໃກ້ໂທດສູງສຸດເດີ ເພື່ອ ເປັນ ຄະຕິເຕືອນ ກຸ້ມຄົນ ບໍ່ດີທັງຫລາຍ ໃຫ້ ຢຸ ດ ເຊົາ