ລັ ອ ກ ດ າ ວ ປິ ດ ການສັນຈອນຈຸດ 4 ແຍກໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກແລ້ວ

ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ເລີ່ມປະຕິບັດໜ້າທີ່ ປິ ດ ການສັນຈອນຈຸດ 4 ແຍກ ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ເສັ້ນທາງຫ້ວຍຫົງ-ຕານມີໄຊ ໂດຍທາງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ລັອກດາວ ເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9.