ປິດການສັນຈອນໄປ-ມາ 7 ຕົວເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລ້ວ

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ 016/ຈນວ ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ , ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 19-30 ກັນຍາ 2021. ຊື່ງໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງດ່ານກວດກາ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ໃນເຂດ 7 ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະນັ້ນ ຈື່ງຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງ ນັ ກ ຂັ ບ ຂີ່,

ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ທ ະ ຫ າ ນ, ຕໍ າ ຫຼ ວ ດ, ກໍາມະກອນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຜູ້ປະກອບການ, ຊາວຕ່າງ ດ້ າ ວ, ຜູ້ບໍ່ມີສັນຊາດ ແລະ ຊາວຕ່າງ ປ ະ ເ ທ ດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ນວ ຫ້ າ ມ ບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກເຮືອນ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສ ເດີນທາງໄປ-ມາ ຢູ່ພາຍໃນ ນວ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ໄປຊື້ອາຫານ, ຊື້ຢາປົວພະຍາດ, ໄປໂຮງໝໍ ແລະ ໄປປະຕິບັດ ໜ້ າ ທີ່ ເທົ່ານັ້ນ.

Facebook Comments Box

Similar Posts