ປ ະ ກ າ ດ ຊອກຫາ ຜູ້ ຕ້ ອ ງ ຫ າ ຫຼົ ບ ໜີ ຈາກໂຮງໝໍ

ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປ ະ ກ າ ດ ຊອກຫາ ທ້າວ ເຊົາວ່າງ ອາຍຸ 40 ປີ, ເປັນຜູ້ ຕ້ ອ ງ ຫ າ ທີ່ເອົາມາປິ່ນປົວ ທີ່ ໂຮງໝໍພູໝອກ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ເອົາຕົວ ຫຼົ ບ ໜີ ໃນຕອນຄືນ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021. ຫາກທ່ານໃດພົບເຫັນ ກະລຸນາ ແຈ້ງ ເບີໂທ ຕາມໃບແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.