ໂຕເຈຍຢູ່ ລ າ ວ ໄດ້ພົບເຫັນ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ເວັບໄຊ້  T N N ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຜົ ນ ການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດ ສຳຫຼວດຖໍ້າ ໂຕເຈຍຢູ່ໃນລາວ ໄດ້ ຖື ກ ພົບເຫັນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນໂຕເຈຍ 3 ສາຍ ພັ ນ, ໜຶ່ງຊະນິດໃນນັ້ນ ແມ່ນໃກ້ຄຽງກັບ ທີ່ ກ ວ ດ ພົບ ເ ຊື້ ອ ທີ່ມີໃນມະນຸດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຄົ້ນພົບຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ ລົ ບ ຄວາມຄິດວ່າ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດນີ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກ ມ ະ ນຸ ດ ເປັນຄົນສ້າງຂຶ້ນມາ ແຕ່ເປັນການເກີດຈາກ ໂ ຕ ເ ຈ ຍ ທີ່ພ້ອມຈະ ກ າ ຍ ພັ ນ ສະເໝີ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະ ຕິ ດ ຕໍ່ ໄປສູ່ຄົນໄດ້.

ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ດຣ. ອານັນ ຈົງແກ້ວວັດທະນາ ນັກໄວຣັສວິທະຍາສາດ ສູນວິສະວະ ກ ຳ ພັ ນ ທຸ ກ ຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາແຫ່ງຊາດ (B i o t e c h) ໄດ້ ປ ະ ກ າ ດ ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຊອກຫາ ແ ຫຼ່ ງ ທີ່ມາ ຫຼື ບັນພະບຸລຸດຂອງ ໄ ວ ຣັ ສ S A R S – C o V – 2 ທີ່ເຮັດ ໃຫ້ເກີດ C O V I D – 1 9 ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ໄ ວ ຣັ ສ “ R a T G 1 3 ” ໃນເຈຍທີ່ມີ ມຸ ງ ກຸ ດ ແ ດ ງ ຈາກຖໍ້າຢູ່ໃນແຂວງ ຢຸ ນ ນ າ ນ ຈີ ນ, ພົ ບ ເຫັນໃນປີ 2013 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ ຖື ກ ຕີ ພິມໂດຍທີມວິໄຈຈາກສະຖາບັນ ປາສເຕີ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ລ າ ວ ໃນປີ 2020,

ໄດ້ມີການ ຈັ ບ ເຈຍທີ່ມີຖິ່ນຖານມາຈາກທາງເຫນືອຂອງ ສປປ ລ າ ວ ທີ່ໃກ້ກັບ ໄ ທ ໃນປີ 2020 ໂດຍ ຈັ ບ ເ ຈ ຍ ທັງໝົດ 654 ໂຕ ຈາກ 46 ສາຍ ພັ ນ, ເກັບຕົວຢ່າງເລືອດ 275 ຕົວຢ່າງ ແລະ ຕົວຢ່າງນໍ້າລາຍ 608 ຕົວຢ່າງ, ໄດ້ສຶກສາຕົວຢ່າງອາຈົມ 539 ຕົວຢ່າງ ແລະ ຕົວຢ່າງຍ່ຽວ 157 ຕົວຢ່າງ. ເຮັດໃຫ້ ສ າ ມ າ ດ ພົບ ໄ ວ ຣັ ສ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໄດ້ 3 ສາຍ ພັ ນ, ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນມີຄວາມໜ້າ ສົ ນ ໃ ຈ ໂດຍສະເພາະ ສາຍ ພັ ນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ B A N A L – 2 0 – 5 2 ແລະ – 2 3 6, ເຊິ່ງເປັນໄວຣັສທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ S A R S – C o V – 2 ໃນມະນຸດ,

ພັ ນ ທຸກໍາອາດຈະໃກ້ຄຽງກັບ S A R S –  C o – 2 ໜ້ອຍກ່ວາ R a T G 1 3, ແຕ່ຖ້າສຸມໃສ່ຢູ່ທີ່ຕໍາແໜ່ງບ່ອນທີ່ ເ ຊື້ ອ ໄ ວ ຣັ ສ ຜູ ກ ມັດກັບໂປຣຕີນຕົວຮັບຂອງມະນຸດ, ພົບວ່າ B A N A L – 2 0 – 2 3 6 ມີຄວາມ ຄ້ າ ຍ ຄື ກັນກັບ S A R S – C o V – 2 ຫຼາຍກວ່າ R a T G 1 3. ມີພຽງແຕ່ 2 ຕໍາແໜ່ງ ກ າ ຍ ພັ ນ ທີ່ ແ ຕ ກ ຕ່າງຈາກ S A R S – C o V – 2 ເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ 4 9 3 ແລະ 4 9 8 ແລະ ແນ່ນອນວ່າ B A N A L – 2 0 – 5 2 ແລະ – 2 3 6 ສາມາດ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຈຸ ລັ ງ ມະນຸດຄືກັນກັບ S A R S – C o V – 2.

ການຄົ້ນພົບ ໄ ວ ຣັ ສ ຊະນິດນີ້ໃນເຈຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄ ວ ຣັ ສ ໃນທຳມະຊາດ ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຕາມທີ່ ຄ າ ດ ໄວ້ S A R S – C o V – 2 ທີ່ຄິດວ່າມະນຸດສ້າງຂຶ້ນອາດຈະ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ຄວາມຈິງ ແລະ ໄ ວ ຣັ ສ ໂ ຕ ເ ຈ ຍ ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຫຼື ຢູ່ໃນປະເທດ ໄ ທ ກໍ ກໍ າ ລັ ງ ກາຍ ພັ ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມທີ່ຈະ ກ ະ ໂ ດ ດ ເຂົ້າສູ່ປະຊາກອນຂອງມະນຸດໄດ້ທຸກເວລາ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ກ ຽ ມ ພ້ອມສໍາລັບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ໄ ວ ຣັ ສ ຈາກ ສັ ດ ສູ່ ຄົ ນ ຢູ່ສະເໝີ.