ສະຖານະການ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນສປປລາວອາດວິ ກິ ດ ກວ່ານີ້ຖ້າຊ້າເກີນໄປ

ອັບເດດ ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ມື້ ນີ້ ລາຍງານ 2 ກໍລະນີ ທີ່ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ມື້ ນີ້ ມາແລ້ວ ຈໍ ຳ ນວນບ້ານແດງ ໃ ຫ ມ່ ໃນທົ່ວ ປ ະ ເທດ ແລະ ລາຍລະອຽດ ໃນນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ສະຫລຸບຂໍ້ມູນການ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຮອດປະຈຸບັນ ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ໃນ ມື້ ນີ້

ແມ່ນມາຈາກ ສະຖານທີ່ ຄຸ ມ ຂັ ງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແລະ ວິທະຍາຄານໄກສອນ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ບ້ານໃດແດ່ ໃນນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ທີ່ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ອ ໃນຊຸມ ຊົ ນ ມື້ ນີ້ ແລະ ມີ ຈໍ ຳ ນວນເທົ່າໃດ ( ບ.​ນາໄຫ: ຄ້າຍ ຂຸ ມ ຂັ ງ ນາໄຫ 96 ກໍ ລ ະ ນີ ແລະ ບ. ໂພນສະຫວ່າງ: ວິທະຍາຄານໄກສອນ 128 ກໍ ລ ະ ນີ ບໍ່ໄດ້ລວມໄວ້ ໃນຕາ ຕ ະ ລາງ) ໄປກວດເບິ່ງ ນໍ າ ກັນເລີຍ