ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຈ້ງໂຈະງານບຸນປະເພນີບຸນອອກພັນສາແລ້ວ

ດ່ວນ ແ ຈ້ ງ ໂ ຈ ະ ງານບຸນປະເພນີ (ບຸນອອກ ພັ ນ ສາ)​ປີ 2021​ ໃນນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ. ໃນວັນທີ​ 20​ ຕຸລາ​ 2021​ ແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງອີງໃສ່ສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າຍັງມີກໍ ລ ະ ນີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມ ຊົ ນ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງ ສູ ງ ທີ່ຈະ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ໃນຊຸມ ຊົ ນ ແລະ ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ, ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີການ ປ້ ອ ງ ກັນ, ພ້ອມທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ ຽ ງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ ສຸ ຂ ະ ພາບ ແລະ ຊີ ວິ ດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ. ແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ຂໍ ແ ຈ້ ງ ມາຍັງແນວລາວ ສ້ າ ງ ຊາດ 9 ຕົວເມືອງ, ແນວລາວ ສ້ າ ງ ຊາດບ້ານ, ພ ະ ນັກງານ-ລັດຖະ ກ ອ ນ ທ ະ ຫານ, ຕໍ າ ຫຼວດ, ນັກທຸ ລ ະ ກິດ, ພໍ່ ຄ້ າ ຊາວຂາຍ ແລະ ປະຊາ ຊົ ນ ບັນດາເຜົ່າ ທົ່ວນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ໃຫ້ ປ ະ ຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງ ປ ະ ຕິບັດ ແ ຈ້ ງ ການຂອງຄະ ນ ະ ສະເພາະ ກິ ດ ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ, ສະບັບເລກທີ 30/ສພກ.ນວ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021, ກ່ຽວກັບການ ສື ບ ຕໍ່ເພີ່ມທະວີການ ຈັ ດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ໃນໄລຍະວັນທີ 16-30 ຕຸລາ 2021 ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ.

2. ວັນບຸນອອກ ພັ ນ ສາ ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ສໍາລັບບ້ານ/ວັດ ທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນ ພື້ ນ ທີ່ສີແດງ ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ແຕ່ລະ ວັ ດ ຕັ້ ງ ບາດ, ເຮັດພິທີທາງ ສ າ ສະໜາ ດ້ວຍວິທີທີ່ບໍ່ ໃ ຫ ຍ່ ໂຕ, ຄົນ ຮ່ ວ ມ ບໍ່ຫຼາຍ, ຮັກສາໄລ ຍ ະ ຫ່າງ, ເວລາໃສ່ ບ າ ດ ແລ້ວໃຫ້ລົງຢາດ ນໍ້ າ ແລະ ກັບບ້ານເລີຍ; ການມາ ໃ ສ່ ບາດ ກໍບໍ່ຄວນມາ ເ ວ ລາດຽວກັນ.

3. ຫ້ າ ມ ຈັດງານບຸນປະເພນີ (ວັນບຸນອອກ ພັ ນ ສາ) ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ຢູ່ບ້ານ/ວັດ ໃນພື້ນທີ່ ເຂດບ້ານ ແ ດ ງ ໃນນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂາດ.

4. ໃນພື້ນທີ່ ແ ດ ງ ບໍ່ໃຫ້ອອກບິນທະ ບ າ ດ ເພາະມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຕໍ່ການ ລ ະ ບ າ ດ ນັບທັງຜູ້ ຕັ ກ ແລະ ພ ຣ ະ ສົ ງ.

5. ມອບໃຫ້ແນວລາວ ສ້ າ ງ ຊາດ 9 ຕົວເມືອງ, ແນວລາວສ້າງຊາດບ້ານ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງ ເ ມື ອ ງ ບ້ານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ ທຸກພາກສ່ວນ ແຈ້ງໃຫ້ ພ ະ ນັກງານ-ລັດຖະ ກ ອ ນ, ທ ະ ຫານ, ຕ ຳ ຫຼວດ, ນັກທຸ ລ ະ ກິດ, ພໍ່ ຄ້ າ ຊາວຂາຍ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທົ່ວນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

6. ມອບໃຫ້ແນວລາວ ສ້ າ ງ ຊ າ ດ 9 ຕົວເມືອງ, ແນວລາວສ້າງຊາດບ້ານ ສົມທົບກັບ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ປ້ ອ ງ ກັນຄວາມສະ ຫ ງົ ບ ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ກ່ ຽ ວ ຂ້ອງ ທຸກພາກສ່ວນ ເປັນ ເ ຈົ້ າ ການເຄື່ອນໄຫວ ຕິ ດ ຕາມ, ກວດກາ, ຖ້າພົບເຫັນມີການ ລ ະ ເ ມີ ດ ໃນການຈັດງານ ບຸ ນ ໃຫ້ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ປະ ຕິ ບັດຕາມ ຄໍາສັ່ງ ເ ລ ກ ທີ 015/ຈນວ ແລະ ແ ຈ້ ງ ການ ເລກທີ 30/ສພກ.ນວ ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ.