ເຮືອບິນ ຕົ ກ 21 ຄົ ນ ລອດຊີ ວິ ດ

ເຫັນສະພາບເຮືອບິນແລ້ວ ບໍ່ໜ້າຈະມີ ຜູ້ ລອດຊີ ວິ ດ ເຮືອບິນ ຕົ ກ ຢູ່ ລັດເທັກຊັສ ຂອງ ອາເມ ລິ ກາ ໄ ຟ ລຸ ກ ໄ ໝ້ ໂຊກດີ 21 ຄົ ນ ປອດ ໄ ພ ທັງໝົດ. ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານເກີດ ອຸ ຕິ ບັ ດ ເ ຫ ດ ເ ຮື ອ ບິນຂະໜາດນ້ອຍ ຕົ ກ ນອກ ເມືອງຮີວ ສ ະ ຕັນ ລັດເທັກ ຊັ ດ ຂອງ ອາເມ ລິ ກາ ຈາກຮູບພາບທີ່ເຜີຍ ແ ຜ່ ອອກມາສະພາບເຮືອບິນ ໄ ພ ໄ ໝ້ ເກືອບໝົດຍັງເຫຼືອແຕ່ ຫ າ ງ ພ້ອມທັງຍັງເກີດ ໄ ພ ລຸກ ໄ ໝ້ ບໍ່ໜ້າ ເ ຊື່ ອ ວ່າ ຜູ້ໂດຍສານ 21 ຄົ ນ ຈະ ລ ອ ດ ຊີ ວິ ດ ທັງໝົດ,

ເຫດເກີດຂຶ້ນຂະ ນ ະ ທີ່ເຮືອບິນ ກ ຳ ລັງບິນຂຶ້ນຈາກສະ ໜ າ ມ ບິນ ຮີວ ສ ະ ຕັນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນ ອັ ງ ຄານທີ່ຜ່ານມາມີ ຈຸ ດ ໝາຍໄປ ເມືອງບອດຕັນ ຊຶ່ງຕອນບິນຂຶ້ນໄປ ຕ ຳ ກັບຮົ້ວ ຕົ ກ ລົງພື້ນ ແລະເກີດ ໄ ຟ ໄ ໝ້ ແຕ່ໂຊກດີ ຄົ ນ ຢູ່ໃນເຮືອບິນ 21 ຄົ ນ ລ ອ ດ ຊີ ວິ ດ ທັງໝົດ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ. ຂະນະທີ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ມອດ ໄ ຟ ໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ຊົ່ ວ ໂມງ ເພື່ອຄວບ ຄຸ ມ ສະຖານະການ ແລະຄະ ນ ະ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກ ຳ ລັງສືບ ສ ວ ນ ຫາສາ ເ ຫ ດ ຂອງເຮືອບິນ ຕົ ກ ຕໍ່ໄປ.