ໃນແຕ່ລະພາກຂອງລາວຈະມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ໃນບາງບໍລິເວນ

ພ ະ ຍາກອນອາກາດ ປະຈໍາວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ມວນອາກາດເຢັນທີ່ປະເທດ ຈີ ນ ຍັງປົກ ຄຸ ມ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ປະເທດລາວ ດ້ວຍ ກໍ າ ລັງອ່ອນ ສົມທົບກັບ ກ ະ ແສລົມຕາເວັນອອກ- ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ພັ ດ ປົກ ຄຸ ມ ຊຶ່ງຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ອາກາດ ຮ້ ອ ນ ຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ແລະ ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້ າ ຮ້ອງ ຟ້ າ ເຫລື້ອມໃນລະ ດັ ບ ຄ່ອຍ ພ້ອມມີ ລົ ມ ພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ ລ ະ ພາກ. ພ ະ ຍາກອນອາກາດແຕ່ເວລາ 12:00 ໂມງຂອງວັນທີ 20/10/2021 ເຖິງເວລາ 12:00 ໂມງຂອງວັນທີ 21/10/2021

ພາກເໜືອດ້ານ ຕ າ ເວັນອອກ: ຈະມີ ຝົ ນ ຕົ ກ ໃນລະ ດັ ບ ຄ່ອຍ ພ້ອມມີ ລົມ ພັ ດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການ ປົ ກ ຫຸ້ ມ ຂອງ ຝົ ນ ເທົ່າກັບ 20% ຂອງພາກ, ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 17-26 ອົງສາ. ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ: ຈະມີ ຝົ ນ ຕົ ກ ຟ້ າ ຮ້ອງ ຟ້ າ ເຫລືອມ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ພ້ອມມີລົມ ພັ ດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກ ຫຸ້ມຂອງ ຝົ ນ ເທົ່າກັບ 40% ຂອງພາກ, ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 18-30 ອົງສາ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ພ້ອມມີລົມ ພັ ດ ແ ຮ ງ ເປັນບາງໂອກາດຢູ່ບາງບໍລິເວນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງ ຝົ ນ ເທົ່າກັບ 20%, ອຸນຫະ ພູ ມ ໃນລະຫວ່າງ 24-32 ອົ ງ ສາ. ພາກກາງ: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້ າ ຮ້ອງ ຟ້ າ ເຫລື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ພ້ອມມີ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ເປັນບາງໂອກາດຢູ່ບາງ ທ້ ອ ງ ຖິ່ນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກ ຫຸ້ ມ ຂອງ ຝົນ ເທົ່າກັບ 20% ຂອງພາກ, ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 23-33 ອົ ງ ສາ.

ແຂວງໄຊສົມບູນ: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ພ້ອມມີລົມ ພັ ດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງບໍລິເວນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກ ຫຸ້ ມ ຂອງຝົນ ເທົ່າກັບ 20% ຂອງແຂວງ, ອຸນຫະ ພູ ມ ໃນລະຫວ່າງ 16-26 ອົ ງ ສາ. ພາກໃຕ້: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຟ້ າ ຮ້ອງ ຟ້ າ ເຫລື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ພ້ອມມີ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ເທົ່າກັບ 40% ຂອງພາກ, ອຸນຫະ ພູ ມ ໃນລະຫວ່າງ 23-33 ອົ ງ ສາ. ສໍາລັບເຂດພູພຽງບໍ ລ ະ ເ ວ ນ: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ພ້ອມມີລົມ ພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງບໍລິເວນ ຫລື ເນື້ອທີ່ການປົກ ຫຸ້ ມ ຂອງຝົນ ເທົ່າກັບ 30%, ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 14-27 ອົງສາ.