ຂະໜາດສັກ ວັ ກ ຊິນໄຟເຊີ້ຄົບສອງເຂັມຍັງ ຕ າ ຍ ຄິດເອົາເດີ້

ຕອນນີ້ ຄົ ນ ທົ່ວໄປຖືແຕ່ບັດ ສັ ກ ວັ ກ ຊິ ນ ເປັນ ໃ ຫ ຍ່, ທັ້ງໆທີ່ບັດນັ້ນເປັນພຽງການ ຢັ້ ງ ຍື ນ ແລະປ້ອງ ກັ ນ ລະດັບໜຶ່ງ, ແຕ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ ສຸ ດ ຄືການປ້ອງກັນຕົວ ເ ອ ງ ຕາມຂັ້ນເທີງແນະ ນຳ ແມ່ນດີ ທີ່ ສຸດ…ເພາະ ຮັ ບ ວັ ກ ຊິ ນ ແລ້ວກໍ ຕິ ດ ໄດ້ຄືກັນ, ຂໍ້ມູນ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ 2 ​ຄົ ນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021