ກວດກາເຈາະ 650 ເປົ້າໝາຍພົບການຍັກຍອກຊັບເຖີງ 1.562 ຕື້ກວ່າກີບ

ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດແລະອົງການ ຕ້ າ ນ ການສໍ້ ລ າ ດ ບັງຫຼວງຂັ້ນຕ່າງໆກໍ່ຄືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີຄວາມ ພ ະ ຍາຍາມ ແລະສຸມໃສ່ການ ກ ວ ດ ກາໃນປີ 2020 ທັງໝົດມີ 650 ເ ປົ້ າ ໝາຍ, ພົບເຫັນຜົນ ເ ສ ຍ ຫາຍ 1.561,25 ຕື້ ກີ ບ; 147.387 ໂດ ລ າ ເກັບ ກູ້ ຄື ນ ໄດ້ 32,89 ຕື້ ກີ ບ, 116.896 ໂດ ລ າ, ມີທີ່ດິນ 19 ຕ ອ ນ; ຕິ ດ ຕາມກວດກາການປະຕິບັດ ຄໍ າ ສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ຢຶ ດ ໄມ້ໄດ້ 2.605 ແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 290,96 ໂ ຕ ນ ຂາຍແລ້ວ 2.073 ແ ມັ ດ ກ້ ອ ນ ແລະ 0,59 ໂ ຕ ນ ລວມມູນຄ່າ 5,8 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ ມອບເຂົ້າງົບປະມານແລ້ວ 2,9 ຕື້ ກີ ບ, ຄ້າງ ມອບ 2,99 ຕື້ ກີ ບ,ມີຜູ້ ກ ະ ທໍາ ຜິ ດ 25 ຄົນ; ຍັງຄ້າງພັນ ທ ະ ໄມ້ 121.120,861 ແມັດ ກ້ ອ ນ, ມູນຄ່າ 66,57 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ ແລະ 4,87 ລ້ານກວ່າໂດ ລ າ; ໄມ້ຄ້າງໂຮງງານ 146.909 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ; ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ສ້າງຕັ້ງບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງ 2.788 ແ ຫ່ ງ, ໃນນີ້ໄດ້ ຍຸ ບ ເ ລີ ກ ແລ້ວ 1.636 ແ ຫ່ ງ.

ສໍາລັບວຽກ ຕ້ າ ນ ແລະສອບສວນການສໍ້ ລ າ ດ ບັງຫຼວງໃນປີ 2020 ໄດ້ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການສະ ກັ ດ ກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ ແລະເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ 826 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 119.179 ຄົນ ແລະວຽກການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ດຳເນີນ ຄ ະ ດີສໍ້ລາດ ບັ ງ ຫຼວງທັງໝົດ 5 ລາຍຄະດີ ໃນນັ້ນມີຜູ້ ຖື ກ ດໍາເນີນ ຄ ະ ດີ 24 ຄົນ (ພະນັກງານລັດ 16 ຄົນ); ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 208,13 ຕື້ກວ່າກີບ, 331,83 ລ້ານກວ່າບາດ, 14,03 ລ້ານກວ່າໂດລາ; ເກັບກູ້ໄດ້ແລ້ວ 14,04 ຕື້ກວ່າກີບ, 4,14 ລ້ານກວ່າບາດ, ສະເພາະວຽກການຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດຜົນຂອງການກວດກາໃນປີ 2020 ໄດ້ ຕິ ດ ຕາມ, ຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ 191 ໂຄງການມູນຄ່າ 2.095,45 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້, ໄດ້ຫັກ ລົ ບ ແລ້ວ 141 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1.574,70 ຕື້ກີບ, ຍັງຄ້າງ 50 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 520,76 ຕື້ກີບ; ໄດ້ແກ້ໄຂສຳເລັດ 3 ກະຊວງ, 6 ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກວາລະສານ ກ ວ ດ ກາ (2/7/2021) ກ່ຽວກັບມອບ-ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍ າ ສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນຕົ້ນເດືອນ 7 ປີ 2021 ລະຫວ່າງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ຂັ້ນສູນກາງກັບ 3 ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດ ຄໍ າ ສັ່ງດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ(2016-2020) ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາການສົ່ງໄມ້ທັງໝົດ 12 ຄັ້ງ ໃນນີ້ມີລົດບັນ ທຸ ກ ໄມ້ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ 91 ຄັນ ລົ ດ ແລະ 1 ລໍາ ເ ຮື ອ, ກວດກາການເຄື່ອນ ຍ້າຍ ໄ ມ້ ພາຍໃນປະເທດຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປແຂວງຊຽງຂວາງ 1 ຄັນ ລົ ດ, ຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີໄປຊຽງຂວາງ 1 ຄັນ ລົ ດ ແລະກວດກາການນໍາໃຊ້ເອ ກ ະ ສານໄມ້ປອມ 12 ສະ ບັ ບ ຢູ່ແຂວງອັດ ຕ ະ ປື; ທັງໝົດນີ້, ພົບເຫັນຜົນ ເ ສ ຍ ຫາຍ ແລະເກັບ ກູ້ ຄື ນ ໄດ້ຈໍານວນ 6.037 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ, ມູນຄ່າປະມານ 45 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ.

ກວດ ກ າ ຕາມການສະເໜີຂອງພົນ ລ ະ ເມືອງດີ 8 ຄັ້ງ, ມີຜົນ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ແລະເກັບ ກູ້ ຄື ນ ໄດ້ 2.580 ກວ່າເເມັດ ກ້ ອ ນ, ມູນຄ່າປະມານ 17 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ; ສົມທົບຂະ ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດໍາ ເ ນີ ນ ການກວດ ກາ ໂ ຮ ງ ງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ຮ້ານຂາຍໄມ້ ແລະສະ ກັ ດ ກັ້ນການລັກ ລ ອ ບ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້, ຊື້-ຂາຍໄມ້ ຜິ ດ ກົ ດ ໝາຍ ແລະສາງເກັບມ້ຽນໄມ້ 4 ໂຮງງານທັງໝົດ 17 ຄັ້ ງ, ພົບເຫັນ ໄມ້ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງ 621 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ, ມີຜູ້ ກ ະ ທໍາ ຜິ ດ 19 ຄົ ນ, ຢຶ ດ ພາຫະນະ 11 ຄັ ນ; ຊຸກຍູ້ຄະ ນ ະ ສະເພາະ ກິ ດ ຂັ້ນແຂວງກວດກາ ວັ ດ ແທກຂຶ້ນບັນຊີໄມ້ທີ່ ຖື ກ ຕ້ອງ 262.329 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 2.515 ກວ່າ ໂ ຕ ນ, ໄດ້ ເ ຮັ ດ ສັນຍາຊື້-ຂາຍແລ້ວ 237.789 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 325 ກວ່າ ໂ ຕ ນ ມູນຄ່າ 79,28 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ ແລະ 10.669.151 ກວ່າໂດ ລ າ, ມອບຮັບແລ້ວ 176.123 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 325 ກວ່າ ໂ ຕ ນ ມູນຄ່າ 45,02 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ ແລະ 5.864.052 ກວ່າໂດ ລ າ, ຍັງຄ້າງມອບ 61.665 ກວ່າ ແ ມັ ດ ກ້ອນມູນຄ່າ 34,26 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ ແລະ 4.805.099 ກວ່າໂດ ລ າ, ຍັງບໍ່ທັນປະມູນ 24.539 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 2.189 ກວ່າ ໂ ຕ ນ.

ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ຂັ້ນແຂວງກວດກາພົບເຫັນໄມ້ ຜິ ດ ກົ ດ ໝາຍ 102.458 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 848 ກວ່າ ໂ ຕ ນ, ໄດ້ດໍາເນີນ ຄ ະ ດີ ຕໍ່ຜູ້ ກ ະ ທໍາ ຜິ ດ ພ້ອມທັງຮິບໄມ້ເປັນຂອງລັດ ແລະເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍແລ້ວ 85.692 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 487 ກວ່າ ໂ ຕ ນ ມູນຄ່າ 196,92 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ ແລະ 1.794.715 ກວ່າໂດ ລ າ, ມອບຮັບແລ້ວ 66.357 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 487 ກວ່າ ໂ ຕ ນ, ມູນຄ່າ 154,57 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ ແລະ 1.741.952 ກວ່າໂດ ລ າ, ຍັງຄ້າງມອບ 19.335 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ມູນຄ່າ 42,35 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ ແລະ 52.762 ກວ່າໂດ ລ າ, ຍັງບໍ່ທັນປະມູນ 16.765 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 360 ກວ່າ ໂ ຕ ນ.

ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ສ ະ ເພາະ ກິ ດ ຂັ້ນແຂວງໄດ້ກວດ ກ າ ດັດສົມອຸດສາຫະ ກໍ າ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະທຸລະ ກິ ດ ໄມ້ແບບຄອບ ຄົ ວ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍ າ ສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ມີທັງໝົດ 3.454 ແ ຫ່ ງ, ຜ່ານການກວດ ກ າ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ຍຸ ບ ເລີກ 2.364 ແ ຫ່ ງ, ປະຈຸບັນ ຍັ ງ ເຫຼືອ 1.090 ແ ຫ່ ງ; ໄດ້ດໍາເນີນການ ຕິ ດ ຕາມການສົ່ງອອກຜະລິດ ຕ ະ ພັນໄມ້ສໍາເລັດຮູບນັບແຕ່ປີ 2016- 2020 ລວມທັງໝົດ 297.708 ກວ່າ ແມັດ ກ້ ອ ນ ມູນຄ່າ 127.523.722 ໂດ ລ າ; ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ກວດກາ ພົ ບ ເຫັນໄມ້ຄ້າງໂຮງງານ 224.627 ກວ່າແມັດ ກ້ ອ ນ ແລະ 1.227 ກວ່າ ໂ ຕ ນ,

ຜ່ານການ ດໍ າ ເນີນການກວດກາ ພົ ບ ເຫັນການລະເມີດ ກົ ດ ໝາຍ ແລະລະບຽບການປ່າໄມ້ມີທັງໝົດ 570 ກໍ ລ ະ ນີໃນນີ້ມີ ພ ະ ນັກງານ 462 ຄົ ນ, ຜູ້ປະກອບການ 136 ຄົ ນ, ປະຊາ ຊົ ນ 527 ຄົ ນ ໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວໄດ້ ດໍ າ ເນີນ ຄ ະ ດີ ແລະສັ່ງຟ້ອງຂຶ້ນສານ 42 ກໍ ລ ະ ນີ, ສານ ຕັ ດ ສິນແລ້ວ 3 ກໍລະ ນີ, ສ່ວນເຫຼືອນັ້ນໄດ້ສຶກສາ ອົ ບ ຮົມ ແລະ ປັ ບ ໄໝ; ນອກນັ້ນຍັງ ພົ ບ ອຸປະກອນ ແລະພາຫະນະກະທໍາ ຜິ ດ ມີຈັກ ຕັ ດ ໄມ້ 15.549 ເ ຄື່ ອ ງ, ໂຕະຊອຍໄມ້ 72 ເ ຄື່ ອ ງ, ອາໄຫຼ່ຈັກ ຕັ ດ ໄມ້ 1.744 ເ ຄື່ ອ ງ, ລົດ ສ ະ ແລວ 150 ຄັ ນ, ລົດບັນທຸກ 138 ຄັ ນ, ລົດ ກ ະ ບະ/ຈິບ 151 ຄັ ນ, ລົດເມ 16 ຄັ ນ, ລົດຕູ້ 5 ຄັ ນ, ລົດ ດ າ ມ/ດຸດ 12 ຄັ ນ, ລົດໄຖນາ 75 ຄັ ນ, ລົດຊີ້ງ 3 ຄັ ນ ແລະລົດຈັກ 93 ຄັ ນ.