ພ ະ ຍ າ ນາກອອກມາຫລິ້ນນ້ຳອອກພັນສາ

ກ ະ ລຸນາໃຊ້ວິຈາ ລ ະ ນະຍານໃນການ ຮັ ບ ຊົມ ມີປະຊາ ຊົ ນ ຖ່າຍຄິບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຄ້ າ ຍ ຄື ພ ະ ຍ າ ນາກ ກ ຳ ລັງອອກມາຫລິ້ນນ້ຳໃກ້ ມື້ ອອກພັນສາ ວັນທີ 20/10/2021 ທີ່ ນວຈ