ຊາວບ້ານ ຈັ ບ ປາຄໍ່ອາ ເ ມ ຊອນໄດ້ໂຕ ໃ ຫ ຍ່ ແທ້ໃຫຍ່ວ່າ

ປາດໂທ ຕ ະ ລຶງກັນທັ້ງໝູ່ບ້ານ ພົບປາຄໍ່ ໃ ຫ ຍ່ ໜັກເກືອບ 200 ໂ ລ ລອຍຫຼິ້ນຢູ່ຄອງ ຊົ ນ ລະປະທານ ຮືຮາໄປທົ່ວ ໂ ລ ກ ອອນລາຍອີກແລ້ວ ເມື່ອມີພາບປາຄໍ່ ໃ ຫ ຍ່ ອອກມາເຜີຍແຜ່ຢູ່ເທິງ ໂ ລ ກ ອອນລາຍ ເປັນປາຄໍ່ ໃ ຫ ຍ່ ອີຫຼີ ນໍ້າໜັກ ເກືອບ 200 ກິ ໂ ລ ກ ຣັ ມ ເຊິ່ງພົບຢູ່ ປະເທດໄທ.

ຊາວບ້ານ ຕໍ າ ບົນບ້ານໂພ ອໍາເພີເມືອງ ຈັງຫວັດສຸ ພັ ນ ບູລີ ພົບປາຄໍ່ ຍັ ກ ກາງຄອງຊົນລະປະທານ ຊາວບ້ານຊ່ວຍກັນນໍາເອົາແຫ ເອົາມອງມາລ້ອມ ຈັ ບ ສັ່ງຊິງໄດ້ ນໍ້າໜັກເກືອບ 200 ກິ ໂ ລ ຄ າ ດ ວ່າເປັນປາຄໍ່ ອ າ ເມຊອນ ຫຼຸດມາກັບນໍ້າຖ້ວມ. ໂດຍຊາວບ້ານໄດ້ພົບກັບປາຄໍ່ ຍັ ກ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ພ ະ ຈິກ ຊ່ວງຕອນແລງ ຈຶ່ງໄດ້ປິດລ້ອມເອົາໄວ້ ກ່ອນຊ່ວຍກັນຄົ້ນຫາ ປ າ ຊ່ວງກາງຄືນ

ໂດຍການໃຊ້ແຫໃຊ້ມອງປິດລ້ອມກົນເຖິງ 2 ຄືນ 3 ວັນ ຈຶ່ງສາມາດຈັບປາຄໍ່ ໃ ຫ ຍ່ ນີ້ໄດ້ ໃນຊ່ວງບ່າຍວັນທີ 15 ພ ະ ຈິກ 2021 ເຊິ່ງກໍ່ດປັນໄປຢ່າງ ຍ າ ກ ລໍາບາກ. ກວ່າຈະ ຈັ ບ ປາໂຕນີ້ໄດ້ ຊາວບ້ານຕ້ອງໃຊ້ແຫ ແລະ ອວນເອົາ ພັ ນ ໂຕປາຄໍ່ໄວ້ ໂດຍມີຊາວບ້ານທີ່ຮູ້ຂ່າວວ່າພົບປາຄໍ່ ຍັ ກ ມາຢືນຫຸ້ມກັນເບິ່ງ ຈໍ າ ນວນຫຼາຍ ສໍ າ ລັບນໍ້າໜັກປາໂຕນີ້ ຊັ່ງໄດ້ 174 ກິ ໂ ລ ຍາວ 1,70 ແ ມັ ດ.