ນໍ້າປ່າໄຫຼຫຼາກນໍ້າຖ້ວມເສຍຊີວິດ 3 ຄົນທີ່ປະເທດອິນເດຍ

ລັດອານທອນປະເທດ ທາງຕາເວັນ ຕົ ກ ສ່ຽງໃຕ້ຂອງປະເທດອິນເດຍ ຖື ກ ນໍ້າຖ້ວມ ໜັ ກ ໃນວັນທີ 19 ພ ະ ຈິກ 2021 ເນື່ອງຈາກເກີດຝົນ ຕົ ກ ໜັ ກ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າປ່າໄຫຼຫຼາກ ບວກກັບມີການປ່ອຍນໍ້າຈາກເຂື່ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ ຈາກ ເ ຫ ດ ການໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີ ຄົ ນ ສູ ນ ຫາຍ 30 ຄົ ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດ 3 ຄົ ນ ສັ ດ ລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນ ຖື ກ ກະແສນໍ້າພັດໄປຕາມກະແສນໍ້າ ບ້ານເຮືອນ ເ ສ ຍ ຫາຍເປັນ ຈຳ ນວນຫຼາຍ