ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ5.3%ສູງກວ່າທຸກເດືອນ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນທັນວາ 2021 ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.3% ສູງກວ່າທຸກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງປັດໄຈມາຈາກການເໜັງຕີງຂອງໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12.7%, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.3%, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.2%, ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆເພີ່ມຂຶ້ນ 7.9%. ອີງຕາມບົດລາຍງານອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ ສປປ ລາວ ປ ະ ຈຳ ເດືອນທັນວາ 2021 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບລວມຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ປ ະ ຈຳ ເດືອນທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ປີຕໍ່ປີ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.3% ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າທຸກເດືອນທີ່ຜ່ານມາໃນປີ 2021 ຍ້ອນການເໜັງຕີງຂອງໝວດສິນຄ້າຄື: ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12.7%, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.3%, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.2%, ໝວດສິນຄ້າ ແລະ

ບໍລິການອື່ນໆເພີ່ມຂຶ້ນ 7.9%, ໝວດ ເ ຫຼົ້ າ ແລະ ຢ າ ສູ ບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.8%, ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ນ້ຳ ປ ະ ປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.8%, ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.4%, ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.9%, ໃນຂະນະດຽວກັນ ໝວດການສຶກສາ ຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍ 0.4%. ສໍ ຳ ລັບການປ່ຽນແປງອັດຕາເງິນເຟີ້ທຽບເດືອນຕໍ່ເດືອນ ປ ະ ຈໍ າ ເດືອນທັນວາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,2% ແລະ ປັດໄຈ ແມ່ນມາຈາກສະພາບຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈພື້ນຖານໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ຂັບເຄື່ອນການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ຍັງສືບຕໍ່ເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງລາຄາສູງ ຈາກປັດໄຈຂອງລາຄາໃນ ຕ ະ ຫຼາດໂລກສູງຂຶ້ນ, ລາຄາຄໍາຮູບ ປ ະ ພັ ນ ແມ່ນຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຮອບຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງລາຄາຄໍາໃນ ຕ ະ ຫຼາດໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງເປັນສາເຫດທີ່ກະທົບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໂດຍສະເພາະໝວດສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 10%.