ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນຳວັດຖຸ7 ປ ະ ເ ພ ດ ນີ້ຂື້ນລົດໄຟເດັດຂາດ

ຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານທີ່ຈະເດີນທາງຈາກ ສະຖານີລົດໄຟ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຫາ ສະຖານີຕ່າງແຂວງ ແລະ ສະຖານີຕ່າງແຂວງ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ:

​1) ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນຳອາ ວຸ ດ ເ ສິ ກ, ລູ ກ ປື ນ ທຸກຊະນິດ ນຳເຂົ້າສະຖານີ, ຂະບວນລົດໄຟ ເຊັ່ນ: ປື ນ ສັ້ນ, ປື ນ ຍາວ, ປື ນ ກິລາ ແລະ ປື ນ ດັດແປງອື່ນໆ ຫ້າມນຳເຂົ້າສະຖານີ ແລະ ນຳຂຶ້ນລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ (ຍົກເວັ້ນ ພ ະ ນັກງານລັດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕ ຳ ຫຼວດ ແລະ ທະ ຫ າ ນ, ຜູ້ທີ່ມີຂໍ້ ຕົ ກ ລົງແຕ່ງຕັ້ງໄປວຽກທາງລາດຊະການຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ).

​2) ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນຳທາດລະ ເ ບີ ດ ທຸກຊະນິດເຂົ້າສະຖານີ, ຂຶ້ນລົດໄຟ ເຊັ່ນ: ທາດລະ ເ ບີ ດ, ໝາກກະໂພກ, ສາຍ-ດອກໄມ້ໄຟລະ ເ ບີ ດ, ດິນລະ ເ ບີ ດ ແລະ ທາດ ແ ຕ ກ ອື່ນໆ ຫ້າມນຳເຂົ້າສະຖານີ ແລະ ນຳຂື້ນລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ.

​3) ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນຳທາດເຄມີທຸກຊະນິດເຂົ້າສະຖານີ, ຂຶ້ນລົດໄຟ ເຊັ່ນ: ທາດ ໄຮໂກເຈນ, ເມເທັນ, ເອເທັນ, ບູເຊັ່ນ, ເອທິລິນ, ໂປຣຟີລິນ, ແອຊີຕີລິນຄາບອນມາໂນຊາຍ, ແກັດນໍ້າມັນແຫຼວ, ຟຣອນ, ອົກຊີເຈນ ( ຍົກເວັ້ນທາງການແພດ) ນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ນໍ້າມັນກະຊວນ ແລະ ທາດແຫຼວໄວໄຟທຸກ ປ ະ ເ ພ ດ ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນຳເຂົ້າສະຖານີ ແລະ ນຳຂຶ້ນລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ.

​4) ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນຳ ຢ າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດ ທຸກ ປ ະ ເ ພ ດ ເຂົ້າສະຖານີ ແລະ ນຳຂຶ້ນລົດໄຟ ຢ່າງເດັດຂາດ ເຊັ່ນ: ເຮໂຣອິນ, ເອ ເ ຝ ດ ຕາມິນ(ຢ, າ ບ້, າ), ຢ, າ ໄ, ອ ສ໌, ຢ, າ ເ, ຄ, ໂ ຄ ເ ຄ, ນ, ກັ ນ ຊ າ ຝິ່ ນ ແລະ ຢ າ ເ ສ, ບ ຕິ ດ ອື່ນໆ.

​5) ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນຳເອົາວັດຖຸປາຍ ແ ຫຼ ມ, ມີຄົມທຸກຊະນິດ ເຂົ້າສະຖານີ ແລະ ນຳຂຶ້ນລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດເຊັ່ນ: ມີ ດ, ພ້ າ, ຄັ ດ ເ ຕີ, ມີ ສ ະ ໄລ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນບາດ ເ ຈັ ບ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດ.

​6) ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນຳ ສັ ດ ລ້ຽງ, ສັ ດ ປ່າມີຊິວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊິວິດທຸກຊະນິດເຂົ້າສະຖານີ ແລະ ນຳຂຶ້ນລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ ເຊັ່ນ: ໝ າ, ແ ມ ວ ແລະ ສັ ດ ອື່ນໆ

​7) ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນຳອາຫານທຸກຊະນິດທີ່ມີກິ່ນ ເ ໝັ ນ, ອາຫານທີ່ເປັນນໍ້າທີ່ຈະສ້າງຄວາມບໍ່ສະອາດ, ມີຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕໍ່ຜູ້ໂດຍສານຢູ່ໃນສະຖານີ ແລະ ຂະບວນລົດ.