ຂ້ າ ປ າ ດ ຄໍ ຂົ່ ມ ຂື ນ ເອົາ ສົ ບ ເອື້ອຍໄປ ຝັ ງ ດີນ

ຂ່າວ ເ ສົ້ າ ສ ະ ຫົ ດ ໃ ຈ ຄຶນວັນທີ່ 19/6/2021 ໄດ້ມີ ຄົ ນ ຮ້ າ ຍ ທີ ລົ ງ ມື ຂ້ າ ປ າ ດ ຄໍ ຂົ່ ມ ຂື ນ

ແລ້ວເອົາ ສົ ບ ເ ອື້ ອ ຍ ໄປ ຝັ ງ ດີ ນ ຢ່ າ ງ ອຳ ມ ະ ຮິ ດ.. ຕຳ ຫ ລ ວ ດ ໄປລ້ອມ ຈັ ບ ຢູ່ເຮືອນແຕ່ສາຍເກິນໄປຜູ້ກ່ຽວ ຜູ ກ ຄໍ ຕ າ ຍ ກ່ອນ..

ເຫດເກີດທີ ບ້ານພວກໃຫຍ່ ເມືອງເລົ່າງາມ.. ແຂວງສາລະວັນ ຂໍອະນຸຍາດນຳດວງວິນຍານຂອງ ຜູ້ ຕ າ ຍ ຂໍໃຫ້ໄປສູ້ພົບພູມທີ່ດີ