ເກີດ ອຸ ບັ ດ ຕິ ເ ຫ ດ ລົດປິ້ນຢູ່ດອຍທ່າຟ້າ

ການເດີນທາງໃນຊວງລະດູຝົນນີ້ຢ່າງມີສະຕິລະມັດລະວັງ, ໃນວັນທີ 21/7/2021 ນີ້ ມີລົດບັນທຸກເກີດ ອຸ ບັ ດ ຕິ ເ ຫ ດ ລົດປິ້ນຢູ່ ດອຍທ່າຟ້າ ລະຫວ່າງທາງ ຫ້ວຍຊາຍ ບໍ່ແກ້ວ ຫາ ຫວຼງນໍ້າທາ ສວ່ນຄົນຂັບລົດປອດໄພ