ສອງຜົວເມຍເຈ່ຍກັນຝ່ານ້ຳຖ້ວມແຕ່ກໍ່ຍັງຍີ້ມໄດ້

ຕາອີຕົນພີ່ນ້ອງ ຮອບ 5 ປີຈັດຫນັກຈັດເຕັມ ນໍ້າຖ້ວມບ້ານຂອນ ເມືອງຫລວງນໍ້າທາ ເຊົ້າວັນທີ 21/7/2021