ຊົນ ເ ຜົ່ າ ລາວກໍເຊີ່ງແມ່ນຊົນ ເ ຜົ່ າ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານກົກເຫຼົ່າ

ຊົນ ເ ຜົ່ າ ລາວກໍ ສັນນິຖານວ່າມີປະຊາກອນ 2-3 ລ້ານຄົນ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດຈີນ, ລາວ, ໄທ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເຊີ່ງແມ່ນໜື່ງໃນຈໍານວນຊົນເຜົ່າທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານກົກເຫຼົ່າ. ສະເພາະທີ່ ສປປລາວ ຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວແມ່ນອາໄສຢູ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ອຸດົມໄຊ.

ການຈໍາແນກກຸ່ມພາຍໃນໂດຍອີງຕາມທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຄື່ອງແບບການນຸ່ງຖື ແລະ ເຊື້ອສາຍພີ່ນ້ອງທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນພາຍໃນກຸ່ມຊົນ ເ ຜົ່ າ ເຫຼົ່ານີ້. ສໍາລັບຄົນພາຍນອກແມ່ນສາມາດຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມຍ່ອຍຈາກການສັງເກດການແຕ່ງກາຍການນຸ່ງຖືຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຄົນອາຄາຫຼາຍຄົນມັກ

ອະທິບາຍເຖີງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນດ້ວຍກັນ ໂດຍສະທ້ອນຈາກການຕົກແຕ່ງສີສັນຂອງຜ້າຄຸມຫົວ. ແນວໃດກໍ່ດີລາຍລະອຽດດັ່ງກ່າວຍັງ ສ ະ ທ້ ອ ນ ໄປເຖີງລວດລາຍການປັກແສ່ວກະໂປ່ງ ແລະ ການປະກອບສີສັນຂອງ ປ ະ ເ ພ ດ ກະໂປ່ງອີກດ້ວຍ ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ເຖີງກຸ່ມ ຫຼື ກົກເຫຼົ່າຂອງເຂົາເຈົ້າ.