ພາບ ຈຸ ດ ຕັ ນ ທາງສູ່ໂຕ ເ ມື ອ ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄໍ າ ສັ່ ງ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ຈຸ ດ ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2021 ລວມພາບ ຈຸ ດ ຕັ ນ ທ າ ງ ສູ່ໂຕ ເ ມື ອ ງ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ຂໍຄວາມ ຮ່ ວ ມ ມື ຢູ່ບ້ານເພື່ອຊາດ ບໍ່ສັນຈອນຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ.

Facebook Comments Box

Similar Posts