ສ າ ເ ຫ ດ ທີ່ ລັ ອ ກ ດາວ ປີ ດ ເ ມື ອ ງ ຍ້ ອ ນ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ລ ະ ບ າ ດ ຢ່ າ ງ ໄ ວ ວາ

ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ວັນທີ 21/09/2021, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລ ສິ ດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍພາກສ່ວນຖາມວ່າ ພວກເຮົາ ຈະໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກການ ລັ ອ ກດາວ ປີ ດ ເມືອງ? ຢາກໃຫ້ບັນດາທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການ ປ ະ ຕິ ບັດ ຢູ່ເຮືອນເພື່ອຊາດ, ເພື່ອຕົນເອງ, ເພື່ອຄອບຄົວ ເພາະວ່າ ພະຍາດໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ປັ ບ ປ່ຽນ ພັ ນ ທຸ ກໍ າ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ສາມາດ ຕິ ດ ຕໍ່ ໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍ ຈາກຄົນນື່ງໄປສູ່ກຸ່ມຄົນ ໂດຍສະ ເພາະ ແມ່ນສາຍ ພັ ນ ເ ດ ວ ຕ້ າ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ຈາກການ ປິ ດ ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຄື: ການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດການກະຈາຍຂອງ ເ ຊື້ ອ ລຸ ກ ລ າ ມ ຈົນຄວບ ຄຸ ມ ບໍ່ໄດ້ ຕໍ່ມາ ແມ່ນ ຮັກສາ ສຸ ຂ ະ ພາບ, ຄວາມປອດ ໄ ພ ແລະ ຊີວິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ແ ອ ອັ ດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພາລະອັນ ໜັ ກ ໜ່ ວ ງ ຂອງທິມແພດ, ພະຍາບານ, ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ທີ່ຮັບ ຜິ ດ ຊອບ ສະຖານທີ່ ກັ ກ ກັນ ແລະ ສະຖານທີ່ ປິ່ ນ ປົວຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ ແລະ ຖ້າທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ພ້ອມໃຈກັນປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕະການທີ່ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ວາງອອກ ຢ່າງ ເ ຄັ່ ງ ຄັ ດ ເຊັ່ນ:

ບໍ່ອອກຈາກເຮືອນ ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ, ບໍ່ໂຮມ ຊຸ ມ ນຸມກັນ, ບໍ່ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ກັນເປັນກຸ່ມ, ຫຼີກເວັ້ນການເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ ສ່ ຽ ງ , ສະຖານທີ່ ແ ອ ອັ ດ, ການອອກໄປຊື້ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ກໍ່ຄວນໄປຄັ້ງ-ສອງຄັ້ງຕໍ່ອາທີດ ແລະ ບໍ່ແອ ອັ ດ ໃນບ່ອນ ຂ າ ຍ ເຄື່ອງ, ຮັກ ສ າ ໄລຍະຫ່າງ, ໃສຜ້າ ປິ ດ ປາກ-ດັງ, ລ້າງມືເລື້ອຍໆ ດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ໃ ສ່ ສະບູ ຫຼື ເຈວ ລ້ າ ງ ມືທີ່ມີ ທ າ ດ ເ ຫຼົ້ າ 70% ຂື້ນໄປ, ຮັກສາມາລະ ຍ າ ດ ໃນການ ໄ ອ-ຈ າ ມ, ອ ະ ນ າ ໄ ມ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ຈຸດທີ່ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ກໍ່ຄື ການໄປຮັບ ວັ ກ ຊີ ນ ເພື່ອ ສ້ າ ງ ພູມ ຄຸ້ ມ ກັນໝູ່ ເຊິ່ງສາມາດ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ຂອງພະຍາດ ແລະ ການ ເ ສ ຍ ຊີວິດໄດ້; ຄຽງຄູ່ກັນກັບ ການປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕາການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຕົນເອງ, ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຊຸມຊົນ ທີມງານກໍ່ພ້ອມພຽງກັນເພິ່ມ ທ ະ ວີ ເ ຝົ້ າ ລ ະ ວັ ງ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ສ່ ຽ ງ ຕ່າງໆ, ເພີ້ມການເກັບ- ກ ວ ດ ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ ຊອກ ຄົ້ ນ ຫາຜູ້  ສຳ ຜັ ດ ໃກ້ ຊິ ດ ຢ່າງເລັ່ງ ດ່ ວ ນ , ພ້ອມທັງກະກຽມ ສະຖານທີ່ ກັ ກ ກັນ, ສະຖານທີ່ ປິ່ ນ ປົວ ໃຫ້ ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍ ກັບຄວາມຕ້ອງການ, ທັງ ໝົດ ແມ່ນ ເພື່ອສະ ກັ ດ ກັ້ ນ ການ ລ ະ ບ າ ດ ບໍ່ ໃຫ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງ ກ ວ້ າ ງ.

Facebook Comments Box

Similar Posts