ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຈາກການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ວັນທີ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021 ນີ້, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການ ຢຸ ດ ໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວຢ່າງ ກ ະ ທັ ນ ຫັ ນ ຂອງທະນາ ຄານ ລວມທັງສາຂາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ ເນື່ອງຈາກ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9, ທະນາຄານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ທຫລ (ກຄທ ແລະ ສາຂາ ທຫລ ປະຈຳພາກ ສາຂາ ຫລື ໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ)

ແລະ ລູກຄ້າຊາບກ່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ທະນາຄານ ຕ້ອງຮັບປະກັນການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຕໍ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ. ສໍາລັບການ ຢຸ ດ ໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ່ບໍ່ແມ່ນວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫລື ວັນພັກອື່ນໆ ຕາມການກຳນົດຂອງລັດຖະບານ ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຢ່າງເປັນລາຍ ລັ ກ ອັກສອນ ຈາກ ທຫລ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນ ຢຸ ດ ໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ, ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົ ດ ໝ າ ຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 41. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ.