ລາຍລະອຽດຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃນ ມື້ ນີ້ 21 ຕຸລາ 2021


ທ່ານສາ ມ າ ດ ປະເມີນຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຕົນເອງເບື້ອງຕົ້ນຕາມຂໍ້ ມູ ນ ດັ່ງກ່າວ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຢູ່ ໃ ກ້ ຊິ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຕາມເງື່ອນໄຂ ດັ່ ງ ກ່າວນີ້ ທ່ານຈະ ກ າ ຍ ເ ປັ ນ ຜູ້ສຳ ຜັ ດ ໃກ້ຊິດ (C1) ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໄປ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ກັບ ແ ພ ດ -ໝໍ ຕາມ ຈຸ ດ ທີ່ ກ ຳ ນົດໄວ້ ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດ້ ລ ະ ວັ ງ ຕົນເອງທີ່ສຸດ. ບໍ່ວ່າ ຜົ ນ ກ ວ ດ ຈະເປັນແນວໃດ ເມື່ອທ່ານ ເ ປັ ນ ຜູ້ ສຳ ຜັ ດ ໃກ້ຊິດ (C1) ແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ ຈຳ ກັ ດ ບໍລິ ເ ວ ນ ໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ແລະ ຕິ ດ ຕາມອາການຂອງຕົນເອງຕາມ ຄຳ ແ ນ ະ ນຳ.

ວັ ນ ນີ້ +392 ຕິ ດ ເ ຊື້ ອສະສົມ 33.998 ຄົ ນ
ເ ສ ຍ ຊີວິດໃໝ່ 2 ຄົ ນ ເ ສ ຍ ຊີວິດສະສົມ 49 ຄົ ນ
ປິ່ ນ ປົວຫາຍດີໃໝ່ 725 ຄົ ນ, ກໍ າ ລັງ ປິ່ ນ ປົວ 6.985 ຄົ ນ.

ຕາມການລາຍງານຂອງສູນຂ່າວສານການ ແ ພ ດ ສຸຂະສຶກສາ ປະຈຳວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:​ ກວດ ພົ ບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ 392 ຕົວຢ່າງ.​ ໃນນີ້

– ນະຄອນຫຼວງ: ( 158 ຄົ ນ ຊຸມ ຊົ ນ)
– ວຽງຈັນ: 99 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຫຼວງພະບາງ: 44 (ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຄໍາມ່ວນ: 28 ( ຊຸມ ຊົ ນ)
– ສະຫວັນນະເຂດ: (25 ຊຸມ ຊົ ນ)(2 ນໍາເຂົ້າ)
– ບໍລິຄຳໄຊ: 12 ( ຊຸມ ຊົ ນ)

– ຈໍາປາສັກ: (7 ຊຸມ ຊົ ນ)
– ຫຼວງນ້ຳທາ: (8 ຊຸມ ຊົ ນ)
– ສາລະວັນ: (4 ຊຸມ ຊົ ນ)
– ໄຊສົມບູນ: (3 ຊຸມ ຊົ ນ)
– ບໍ່ແກ້ວ: (1 ຊຸມ ຊົ ນ)
– ອຸດົມໄຊ: (1 ນຳເຂົ້າ)