ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ຈະເກີດປາກົດການຝົນດາວຕົກຈາກເສດຊາກດາວຫາງ

ໝາຍ ເ ຫ ດ: ການຈະເບິ່ງເຫັນຝົນດາວ ຕົ ກ ໄດ້ ຕ້ອງມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ເຊັ່ນ: ທ້ອງ ຟ້ າ ເປີດ ບໍ່ ມີ ເມກ, ຝົນບໍ່ ຕົ ກ, ບໍ່ມີ ແ ສ ງ ເດືອນ ແລະ ໄຟໃນເມືອງ ລົ ບ ກວນ. ຝົນດາວ ຕົ ກ ໄຣໂອນິດ ເກີດຈາກການທີ່ໂລກເຄື່ອນທີ່ ຕັ ດ ຜ່ານເສັ້ນທາງການໂຄຈອນຂອງດາວ ຫ າ ງ 1 P/ H a l l e y ທີ່ຖິ້ມ ເ ສ ດ ຝຸ່ນ ແລະ ວັດຖຸ ຂ ະ ໜາດນ້ອຍ ຈຳ ນວນຫຼາຍ

ໃນຂະນະທີ່ໂຄ ຈ ອ ນ ເຂົ້າໃກ້ດວງຕາເວັນ ແ ຮ ງ ດຶງ ດູ ດ ຂອງໂລກຈຶ່ງດຶງ ສ ດ ເ ຫຼົ່ າ ນັ້ນເຂົ້າມາ ຕ ຳ ກັບຊັ້ນບັນຍາກາດ ໂ ລ ກ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເກີດການ ລຸ ກ ໄ ໝ້ ຂຶ້ນ ເປັນແສງທີ່ ກ ະ ຈ າ ຍ ອອກມາ ມີສີເຫຼືອງ ແລະ ຂຽວຢ່າງ ສ ວ ຍ ງາມ ເປັນຝົນດາວ ຕົ ກ ທີ່ເຮົາເອີ້ນກັນນັ້ນເອງ.

ໃນ ຄື ນ ຂອງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ນີ້ ຈະເກີດມີປາ ກົ ດ ການຝົນດາວ ຕົ ກ ໄຣໂອນິດ ທີ່ມີ ອັ ດ ຕ າ ການ ຕົ ກ 20 ດວງ ຕໍ່ ຊົ່ ວ ໂມງ, ປະເທດ ລ າ ວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນທ້ອງ ຟ້ າ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ເວລາ 22:30 ຈົນເຖິງຕອນເຊົ້າ ມື ດ ຂອງວັນທີ 22 ຕຸລາ ແຕ່ອາດ ຈ ະ ມີແສງເດືອນ ລົ ບ ກວນໃນການເບິ່ງເຫັນ.