ເຮືອໄຟຄົນບູຮານວ່າເປັນສີ່ງມີໂຊກລາບ

ເຮືອ ໄ ຟ ກັບຄວາມ ເ ຊື່ ອ ເລື່ອງໂຊກເລື່ອງໄຊເມື່ອໃກ້ຮອດມື້ອອກ ພັ ນ ສາ, ຊາວບ້ານຈະໄດ້ ກ ະ ກຽມ “ເຮືອ ໄ ຟ ນ້ຳ” ເຊິ່ງປົກ ກ ະ ຕິແມ່ນ ສ້າງຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍຂອງ ມື້ ເພັງ. ບາງບ້ານກໍ ເ ຮັ ດ ແບບລຽບງ່າຍ ເ ຮັ ດ ຈາກທ່ອນກ້ວຍ ເປັນ ຕົ້ ນ ຕໍ ເສີມດ້ວຍແຜ່ນໄມ້ ນ້ ອ ຍ ໆເປັນ ຮູບຍາວຄ້າຍ ຮູ ບ ເຮືອ ເຊິ່ງເພິ່ນເອົາ ມັ ດ ຢອງໃສ່ແພທ່ອນກ້ວຍ.

ຈາກນັ້ນເພິ່ນເອົາ ຕົ້ນກາ ລ ະ ພຶກ ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ທາງກາງຂອງ ແ ຜ່ ນ ໄມ້ແລ້ວ ຈຶ່ງໄຕ້ ກ ະ ບອງລຽນ ໃສ່ເຮືອໄຟ ເພື່ອໃຫ້ແນມເຫັນແສງ ໄ ຟ ໃນຄືນ ວັ ນ ເພັງ ແລະ ແລ້ວຊາວບ້ານ ກໍ ພ້ອມກັນ ອ ະ ທິຖານ ໂດຍສ່ວນ ໃ ຫ່ ຍ ແລ້ວ ແມ່ນ ຈ ະ ຂໍໃຫ້ຊີ ວິ ດ ມີຄວາມສຸກ, ປະສະຈາກ ໂ ລ ກ ໄ ພ ໄຂ້ ເ ຈັ ບ, ປະ ສົ ບ ຜົ ນ ສຳເລັດ ໃນໜ້າ ທີ່ ການງານ

ແລະ ອື່ນໆ ແລ້ວກໍປ່ອຍເຮືອ ໄ ຟ ອອກສູ່ແລວນ້ຳ, ເພິ່ນເອີ້ນ ຂ ະ ບວນການນີ້ວ່າ “ການ ໄ ຫຼ ເຮືອ ໄ ຟ ” ແລະ ຕາມຄວາມ ເ ຊື່ ອ ບູຮານກ່າວວ່າ: ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດຫາກ ລັ ດ ເອົາເຮືອ ໄ ຟ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ຕົ້ນກາ ລ ະ ພຶກ ກໍຈະເປັນຂອງ ຜູ້ ນັ້ນ ເຊິ່ງຖືເປັນຜູ້ມີ ໂ ຊ ກ ໄຊເຫຼືອຫຼາຍ. ມີຄວາມ ເ ຊື່ ອ ວ່າຄອບຄົວຂອງ ຜູ້ ນັ້ນຈະມີຊີ ວິ ດ ທີ່ປາສະຈາກ ໂ ລ ກ ໄ ພ ໄຂ້ ເ ຈັ ບ ທັງຫລາຍ ທັ ງ ປວງ ໃນປີນັ້ນ