ຫ້າມ ຈູ ດ ບັ້ງ ໄ ຟ ຫຼືບັ້ງກະ ໂ ພ ກ ສະຫຼອງບຸນອອກພັນສາ

ຫ້າມ ຈຸ ດ ໝາກ ກ ະ ໂພກ, ບັ້ງ ໄ ຟ ດອກ, ຈຸດໂຄມ ໄ ຟ ລອຍຂື້ນຟ້າ ທຸກຊະນິດ ໃນມື້ອອກພັນສາ ເພື່ອຮັບ ປ ະ ກັນໃຫ້ ງານບຸນອອກພັນສາ ປະວໍ ລ ະ ນາ ປະຈຳປີ 2021 ມີຄວາມສະຫງົບປອດ ໄ ພ ຮອບດ້ານຮັກສາໄດ້ມູນ ເ ຊື້ ອ ຮີ ດ ຄອງປະເພນີອັນດີ ງ າ ມ ຂອງຊາດ ແລະ ພ້ອມກັນ ຈັ ດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍ າ ສັ່ງແຈ້ງການຂອງລັດ ຖ ະ ບານກ່ຽວກັບມາດ ຕ ະ ການຄວບ ຄຸ ມ, ປ້ອງກັນການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ບໍ່ໃຫ້ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດແຜ່ລາມ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫ ງົ ບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈິ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ ຫ້ າ ມ ດັ່ງນີ້:

1. ຫ້ າ ມ ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງ ແ ຕ ກ ທຸກ ປ ະ ເ ພ ດ, ບໍ່ໃຫ້ ຈຸ ດ ໝາກ ກ ະ ໂພກ, ບັ້ງ ໄ ຟ ດອກ, ຈຸ ດ ໂຄມໄຟລອຍ ຂື້ ນ ຟ້າ ທຸກຊະນິດ-ທຸກ ລ ະ ດັບ, ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ທາດ ລ ະ ເ ບີ ດ, ທາດ ແ ຕ ກ ທາດ ເ ບື່ ອ-ເ ຄ ມີ ທາດ ກໍ າ ມ ະ ລັງສີ ແລະ ວັດຖຸອອກ ລິ ດ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ເປັນຜົນ ລົ ບ ຕໍ່ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃ ນ ສັງຄົມ ຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂາດ.

2. ຫ້ າ ມ ລວມຕົວກັນເປັນກຸ່ມດື່ມ ເ ຫຼົ້ າ -ເ ບ ຍ ເຕັ້ນຟ້ອນຕາມທ້ອງຖະໜົນທີ່ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ຮີ ດ ຄອງ ປ ະ ເພນີ, ການທ່ຽວຫຼີ້ນແບບ ລ າ ມົ ກ ອ າ ນ າ ຈ າ ນ, ຫຼີ້ ນ ການ ພ ະ ນັ ນ ທຸກປະ ເ ພ ດ ແລະ ຫ້ າ ມ ກໍ່ອາ ລ ະ ວ າ ດ ຜິ ດ ຖຽງ ຕ ີ ກັນສ້າງຄວາມບໍ່ສະ ຫ ງົ ບ ໃນໄລຍະງານບຸນອອກພັນສາ ຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂາດ.

3. ຫ້ າ ມ ບໍ່ໃຫ້ລົງຫຼີ້ນນໍ້າຂອງຫາດ ຊ າ ຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ອ ະ ນຸ ຍາດຈາກທາງການໃນຊ່ວງໄລ ຍ ະ ງານບຸນ ອອກພັນສາ ຫຼື ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມສະ ຫ ງົ ບ, ຮັກສາຄວາມປອດ ໄ ພ ເພື່ອຫຼີກລຽງຕໍ່ ສີ່ງທີ່ບໍ່ເພີ່ງປາດ ຖ ະ ໜາອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

4. ຫ້ າ ມ ເ ສ ບ ຄົ ບ ງັ ນ ຕາມລົດ ຫຼື ເຮືອນຊານ ເ ນື່ ອ ງ ນັ້ນ, ເປີດສຽງ ດັ ງ ເກີນຂອບເຂດ, ຫ້າມຂີ່ ລົ ດ ເປັນພືງ ເປັນແພ, ແລ່ນລົດ ໄ ວ ເກີນຂອບເຂດ ເວລາຂັບຂີ່ລົດ ປ ະ ເ ພ ດ ຕ່າງໆ ສັນຈອນຕາມທ້ອງ ຖ ະ ໜົນ

5. ຫ້ າ ມ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານນັ່ງຫົວ ລົ ດ ເວລາຂັບຂີ່ໄປຕາມທ້ອງ ຖ ະ ໜົນ, ຫ້າມລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງສິນ ຄ້ າ ໜັ ກ, ລົດໂດຍສານໃສ່ເກີນຂອບເຂດຜູ້ ຂັ ບ ຂີ່ ພາຫະນະທຸກປະ ເ ພ ດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ປ້ າ ຍ ສັນຍານ ຈະລາຈອນ ແລະ ກົ ດ ລະບຽບການສັນຈອນຢ່າງ ເ ຄັ່ ງ ຄັດ.