ເຮັດວຽກແລ້ວບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນແຖມຖືກໄລ່ອອກວຽກອີກວິກິດໂຄວິດແທ້ໆເລີຍແບບນີ້

ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຜ່ານມາ ເພຈ ນັ ກ ກົ ດ ໝ າ ຍ ໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ ຕໍ່ກັບບັນຫາເລື່ອງຜູ້ໃຊ້ ແ ຮ ງ ງານບໍ່ຍອມຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ຜູ້ອອກ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ອ້າງບໍ່ ຢ້ າ ນ ຕໍ່ລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍເພາະມີເງິນ ທີ່ ກ ຳ ລັງເປັນທີ່ຖົກຖຽງກັນໃນໄລຍະນີ້. ອິງຕາມການ ໂ ພ ສ໌ ຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊື່ ເຟສບຸກ Phou Phoumee ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕົນໄດ້ໄປ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ຮ້ານ ຄ າ ເ ຟ ແຫ່ງຫນຶ່ງ ພໍມາຮອດໄລຍະຫນຶ່ງຕົນບໍ່ສະບາຍຈຶ່ງໄດ້ ຂໍ ລ າ ພັກໂດຍການ ແ ຈ້ ງ ຜ່ານກັບຕັນທີມແລ້ວ ແຕ່ພໍຮອດເວລາເບິກເງິນ ເ ດື ອ ນ ຕົນພັດບໍ່ໄດ້ ແຖມ ຖື ກ ບອກໃຫ້ເຊັນໃບ ລ າ ອອກວຽກ. ຕໍ່ກັບບັນຫາຂ້າງເທິງນີ້,

– ອິງຕາມ ກົ ດ ໝາຍແລ້ວແມ່ນຜູ້ອອກ ແ ຮ ງ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຕາມປົກ ກ ະ ຕິ ຖ້າຫາກເປັນການພັກວຽກຍ້ອນຄວາມ ເ ຈັ ບ ເປັນ ໂດຍມີການຢັ້ງ ຢື ນ ຈາກ ແ ພ ດ [ກົ ດ ໝາຍວ່າດ້ວຍ ແ ຮ ງ ງານ ມາດ ຕ າ 56 ວັ ກ 1].

– ກໍລະ ນີ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ ແ ຮ ງ ງານໄດ້ໃຫ້ຜູ້ອອກ ແ ຮ ງ ງານເຊັນໃບລາອອກເພື່ອ ຈ ະ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນນັ້ນຖືວ່າເປັນການ ການຍົກ ເ ລິ ກ ສັນຍາ ໂດຍບໍ່ມີ ເ ຫ ດ ຜົນພຽງພໍ, ຫລື ໃຊ້ອຳ ນ າ ດ ເກີນຂອບເຂດ, ບັງຄັບທາງກົງ ຫລື ທາງອ້ອມ, ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ອອກ ແ ຮ ງ ງານມີສິດໄດ້ຮັບທັງ ເ ງິ ນ ເດືອນ ແລະ ເງິນ ຊົ ດ ເຊີຍ [ກົ ດ ໝາຍວ່າດ້ວຍ ແ ຮ ງ ງານ ມາດ ຕ າ 88 ຂໍ້ 1-2]

– ແຕ່ຖ້າຫາກການທີ່ຜູ້ໃຊ້ ແ ຮ ງ ງານໃຫ້ຜູ້ອອກ ແ ຮ ງ ງານເຊັນໃບລາອອກນັ້ນເປັນຍ້ອນຄວາມ ຜິ ດ ຂອງຜູ້ອອກ ແ ຮ ງ ງານເຊັ່ນ: ປະລະ ຫ ນ້ າ ທີ່ ເປັນເວລາ 4 ວັນ ລຽນ ຕິ ດ ກັນ ໂດຍບໍ່ມີ ເ ຫ ດ ຜົນ, ຫລື ລະ ເ ມີ ດ ລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວຫນ່ວຍ ແ ຮ ງ ງານ ຫລື ສັນຍາ ແ ຮ ງ ງານ ພາຍຫລັງທີ່ຜູ້ໃຊ້ ແ ຮ ງ ງານໄດ້ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ມາກ່ອນແລ້ວ, ໃນກໍລະນີ ນີ້ ຜູ້ໃຊ້ ແ ຮ ງ ງານມີສິດ ໄ ລ່ ຜູອອກ ແ ຮ ງ ງານອອກວຽກໂດຍບໍ່ຈ່າຍ ເ ງິ ນ ຊົດ ແຕ່ຕ້ອງຈ່າຍ ເ ງິ ນ ເດືອນ ຫລື ຄ່າ ແ ຮ ງ ງານທີ່ໄດ້ ເ ຮັ ດ ຕາມ ຊົ່ ວ ໂມງ ຫລື ຕາມ ມື້ ທີ່ໄດ້ ເ ຮັ ດ ວຽກຕົວຈິງ [ກົ ດ ໝາຍວ່າດ້ວຍ ແ ຮ ງ ງານ ມາດ ຕ າ 86]

ສ ະ ຫລຸບ: ສຳລັບ ເ ຫ ດ ການຂ້າງເທິງນີ້ບໍ່ວ່າ ຈ ະ ກໍລະນີໃດກໍຕາມ ຜູ້ອອກ ແ ຮ ງ ງານແມ່ນມີ ສິ ດ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫລື ຄ່າ ແ ຮ ງ ງານ. ດັ່ງນັ້ນຂໍແນະ ນຳ ໃຫ້ຜູ້ອອກ ແ ຮ ງ ງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນ ທຳ ເຮັດຫນັງສືຫາຫ້ອງການ/ພະແນກ ແ ຮ ງ ງານເດີ້