ສັກວັກຊີນຄົບໂດສກໍມີໂອກາດເສຍຊີວິດໄດ້

ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ລາຍງານ ມີຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເພີ່ມອີກ 2 ຄົນ ເຊິ່ງທັງ 2 ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບ ວັ ກ ຊີ ນ ຄົບໂດສ. ສຳລັບລາຍລະອຽດ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃໝ່ 2 ຄົນ ມີດັ່ງນີ້:

+ ຜູ້ທີ 1

ເ ພ ດ ຍິ ງ, ອາຍຸ 71 ປີ, ອາຊີບ: ປະຊາ ຊົ ນ, ບ້ານ ສະພານເໜືອ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນ ຜູ້ ສຳ ຜັ ດ ໃກ້ຊິດກັບ ຄົ ນ ໃນຄອບຄົວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 (ທັງໝົດ 4 ຄົ ນ) ຜູ້ກ່ຽວມີ ພ ະ ຍາດປະຈໍາຕົວ: ເປັນ ເ ບົ າ ຫວານ, ຜ່ານມາໄດ້ ສັ ກ ຢ າ ວັ ກ ຊີ ນ: J&J ໃນວັນທີ 26 ສີງຫາ 2021, ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2021: ຜູ້ກ່ຽວມີອາການ ອິ ດ ເມື່ອຍ, ໄຂ້, ໄອມີ ຂີ້ ກ ະ ເທີ່ ແລະ ເມື່ອຍຫລາຍເວລາເຄື່ອນ ໄ ຫ ວ ໄປມາ ຈຶ່ງ ໄປ ກ ວ ດ ຢູ່ໂຮງ ໝໍ ແຂວງ ພ້ອມທັງ ເ ກັ ບ ຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວີ ດ – 1 9, ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021: ຜົ ນ ກ ວ ດ ອອກມາ ພົ ບ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລະ ເຂົ້ານອນ ປີ່ ນ ປົວ ຕິ ດ ຕາມອາການຢູ່ໂຮງໝໍ ສະໜາມຫຼັກ 9 ໄລຍະທີ່ນອນ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ໂຮງ ໝໍ ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 11-20 ຕຸລາ 2021 ເປັນເວລາ 10 ວັນ ເວລາ 13:15 ໂມງ ຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ.

+ ຜູ້ທີ່ 2:

ເ ພ ດ ຊ າ ຍ, ອາຍຸ 50 ປີ, ບ້ານສົມສະຫງ່າ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີ ພ ະ ຍາດປະ ຈໍ າ ຕົວ: ເ ບົ າ ຫວານ, ຄວາມ ດັ ນ ເລືອດສູງ ແລະ ເຄີຍ ປີ່ ນ ປົວ ພ ະ ຍາດວັນນະ ໂ ລ ກ ມາໄດ້ 4 ປີ ໄດ້ ສັ ກ ຢ າ ວັ ກ ຊິ ນ (ຊີ ໂ ນ ຟາມ ຄົບ ສອງເຂັມ) ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2021: ໄດ້ໄປ ກ ວ ດ ຢູ່ໂຮງໝໍ ລ າ ວ ຫວຽດ ຍ້ອນອາການ ໄ ຂ້ ແລະ ໄອອອກ ເ ລື ອ ດ ພ້ອມທັງໄດ້ເກັບ ຕົ ວ ຢ່າງມາກວດດ້ວຍ A g R D T ແມ່ນ ພົ ບ ເ ຊືຶ້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລະ ໄດ້ເຂົ້າມານອນ ປີ່ ນ ປົວ ຢູ່ ໂຮງໝໍ 103 ແຕ່ວັນທີ 17-20 ຕຸລາ 2021 ເປັນເວລາ 4 ວັນ, ມາຮອດເວລາ 16 ໂມງ 20 ນາທີ ຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021: ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ມີອາການ ໜັ ກ ຂື້ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃນເວລາຕໍ່ມາ.