ລົງໂທດນັກຮຽນມັກກ່າຍໝູ່ເວລາສອບເສັງ

ອາວະສານສາຍກ່າຍໝູ່! ເພາະອາຈານສັ່ງໃສ່ໝວກກັນກ່າຍຂໍ້ສອບໃນເວລາສອບເສັງ! ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2022 ນັກສຶກສາໃນວິທະຍາໄລວິສະວະກຳສາດ Bicol ໃນເມືອງ ເລກັວປີ ປະເທດຟິລິບປິນ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ອອກແບບໝວກຂອງຕົນເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການກ່າຍຂໍ້ສອບເສັງໃນລະຫວ່າງການສອບເສັງ ອາຈານກໍໄດ້ໃຫ້ອົດສະຫຼະແກ່ນັກສຶກສາໃນການອອກແບບສ້າງສັນໝວກຂອງຕົນເອງ.