ພະຍາດໂຄວິດຈະສະແດງອອກກັບຜູ້ສູງອາຍຸແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ

ສະພາບຕົວເລກ ລາຍງານການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ມີທ່າອຽງ ເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມືພ້ອມທັງມີການຂະຫຍາຍອອກເປັນວົງກ້ວາງຢູ່ໃນຫຼາຍແຂວງທົ່ວປະເທດ, (ຈໍາ ນວນຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອໃໝ່ໃນມື້ວານນີ້ 921 ຖ້າທຽບໃສ່ ຈໍາ ນວນຕົວຢ່າງທີ່ກວດທັງໝົດ 5,259 ຖືວ່າກວມເຖິງ 17%) ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ້າງ ຄວາມກັງວົນແກ່ປະຊາ ຊົ ນ ໃນທົ່ວສັງ ຄົ ມ, ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການສະ ກັ ດ ກັ້ນພະຍາດບໍ່ໃຫ້ມີການຂະ ຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງອອກໄປ ຕື່ ມ ອີກພວກເຮົາທຸກ ຄົ ນ ຕ້ອງໄດ້ມີສະຕິລະ ມັ ດ ລະວັງ ແລະ ມີຄວາມ ຮັບ ຜິ ດ ຊອບໃນການປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງ ຄົ ມ ແລະມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນໂຕເອງຢ່າງຄົບຖ້ວນແລະຮັດ ກຸ ມ ທີ່ສຸດເພາະສະ ພາບການລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ທົ່ວສັງຄົມໃນ ປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ໃດ ຕິ ດ ເຊື້ອຫຼືບໍ່ ຕິ ດ ເຊື້ອ

ການອອກຈາກເຮືອນໄປພົບກັບ ຄົ ນ ອື່ນແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຖ້າຫາກພວກເຮົາ ບໍ່ເຄັ່ງ ຄັ ດ ໃນການປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການຕ່າງໆແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະ ຕິ ດ ເຊື້ອຈາກຜູ້ອື່ນແລ້ວນຳມາແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ແກ່ ຄົ ນ ໃນຄອບຄົວ,ຜ່ານມາແມ່ນມີຫຼາຍ ຄອບ ຄົວທີ່ມີຜູ້ ສູ ງ ອາຍຸໃນເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ ໄປພົວພັນກັບ ຄົ ນ ພາຍນອກ ແຕ່ເປັນຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ແລະ ມີອາການ ໜັ ກ ເພາະມີສະມະຊິກໃນຄອບຄົວມີການເຄື່ອນໄຫວພົວ ພັ ນ ກັບ ຄົ ນ ພາຍນອກ ແລ້ວ ຕິ ດ ເຊື້ຶອເຂົ້າມາໃນ ຄອບຄົວ ແຕ່ ພ ະ ຍາດຈະມາສະແດງອອກນໍາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນຄອບຄົວ (ຜູ້ອາຍຸສູງ, ມີຜູ້ ພ ະ ຍາດປະຈໍາຕົວ, ຜູ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ ວັ ກ ຊິນ).