ພະພຸດທະຮູບຈາກຕ່າງແດນອັນເຊີນມາປະດິດສະຖານທີ່ວັດລາດຄວາຍ

ຈາກໂພສ Sitthiphong Ssly ໂພສວ່າ “ກ່ອນອື່ນຂໍບອກວ່າ ກວ່າ ພ ະ ຈະມາຮອດລາວ ຫຍຸ້ງຍາກ ສຸ ດ ໆ(ອີກປະ ສົ ບ ການແລ່ນເອກະສານ ພ ະ ຈາກຕ່າງຖິ່ນມາລາວ) ພໍແຕ່ ພ ະ ມາຮອດວັດ ຄວາມຮູ້ສືກສ່ວນຕົວບອກບໍ່ ຖື ກ ເລີຍ ຄ າ ດ ວ່າອາທິດໜ້າຈະໄດ້ອັນເຊີນ ພ ະ ເມືອປະດິດສະຖານຢູ່ບ້ານເກີດຂອງ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າເອງ ພ ະ ພຸດທະເມດຕາ ມາຮອດລາວແລ້ວ ອົງຫລວງພໍ່ພຸດທະເມຕຕາ

ໃຫ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງອອກຕົນຍາດໂຍມສິດ ສ າ ນຸສິດ ລູ ກ ຫຼານ ໃຫ້ຢູ່ສຸ່ມກິນເຢັນຫາຍ ເ ຄ າ ະ ເຂັນຈັງ ໄ ຮ ທັງຫຼາຍທັງປວງ ໃຫ້ຢູ່ລອດປອດ ໄ ພ ທຸກທ່ານທຸກ ຄົ ນ ດ້ວຍເທີ້ນ… ສາທຸໆ ນໍາມາສະ ຖິ ດ ຢູ່ ວັດລາດຄວາຍ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ປະຊາ ຊົ ນ ໄດ້ສັດທາ ສາທຸ ສາທຸ”