ຜົນເສຍຫາຍຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເມືອງໄຊສະຖານ

ທີ່ສປປລາວວັນທີ21/12/2021ລາຍງານຜົນເສຍຫາຍຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເມືອງໄຊສະຖານແຂວງໄຊຍະບູລີ

















.



.



.



.



.



.