ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ (ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7)

ແຈ້ງການ ການຮຽນ-ການສອນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ (ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7) ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2020-2021, ສະບັບເລກທີ 1554.ຫກ, ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2021