ມະນຸດ ແ ມ່ ເຖີງແດດຈະ ຮ້ ອ ນ ກໍ່ ສູ ້ ເພື່ອ ລູ ກ ໆ

ວັນທີ 21/9/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວນ້ຳຕາສີໄຫລເນາະ ແ ມ່ ແ ມ່ ໃ ຈ ສູ ້ ເອົາແທ້ ເ ອົ າ ວ່ າ ເນາະເອື້ອຍເອີຍ

ລູກຊ້ອນຫນ້າຊ້ອນກາງເລາະສົ່ງເຄື່ອງແດດກະ ຮ້ ອ ນ ແທ້ ຮ້ ອ ນ ວ່າ. ຮູບນ້ອຍໆສະ ທ້ ອ ນ ຈິ ດ ໃ ຈ ແມ່ຫລາຍໆຄົນ, ຊີວີດຕ້ອງ ກ້ າ ວ ຕໍ່ໃປ ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບ”