ທາມລາຍການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 75 ກໍລະນີ

ລາຍລະອຽດການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈໍາວັນທີ 22/9/2021 ພົບການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ 75 ກໍລະນີ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້