ດ່ ວ ນ ອຸ ປ ະ ຕິ ເ ຫ ດ ລົ ດ ປີ້ ນ ຕົ ກ ເ ຫ ວ

ອານິດຈັງ ວັດຕະສັງຂາລາ ອັນວ່າຄວາມ ຕ າ ຍ ນີ້ ແ ຂ ວ ນ ຄໍ ທຸ ກ ບ າ ດ ຍ່ າ ງ ໃຜກໍ່ ແ ຂ ວ ນ ອ້ ອ ຍ ຕ້ ອ ຍ ຄືດ້າມດັ່ງກັນ. (ສິ່ງທີ່ບໍ່ ຄ າ ດ ຄິດເກີດຂື້ນໄດ້ສະເໝີ ຈົ່ງມີ ສ ະ ຕິ ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ) ໃນວັນທີ່ 22/9/2021 ໄດ້ເກິດ ເ ຫ ດ ການລົດ ປີ້ ນ ຕົ ກ ເ ຫ ວ ເສັ້ນທາງຊຳເໜືອ – ຊຽງຂວາງ

ສູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງທັງໝົດ ກ ຳ ລັ ງ ເດີນທາງກັບຈາກການໄປປະຕິບັດ ໜ້ າ ທີ່ ອຸ ປ ະ ຕິ ເ ຫ ດ ຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຄ າ ທີ່ 3 ສະຫາຍ ຂໍສະແດງຄວາມ ເ ສ ຍ ໃຈຢ່າງ ສຸ ດ ຊື້ ງ ຂໍໃຫ້ດວງ ວີ ນ ຍ າ ນ ຂອງພວກ ສ ະ ຫ າ ຍ ຈົ່ງໄປສູ່ ສຸ ກ ຄ ະ ຕິ ເທີ້ນ.