ໝອກໜາບັນຍາກາດເໝືອນເມືອງແຫ່ງເວດມົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເດືອນມັງກອນ ໝອກໜາຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງປີ 2022 ນະເວລາ 2:00 – 3:00 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ນີ້. ຮູບຖ່າຍມີຢູ່ເກົ້າລ້ຽວ, ສີໃຄ, ສີຫອມ, ແຄມຂອງ, ຫໍຄຳ, ປະຕູໄຊ