ເງິນຄຣິບໂຕເປັນການ ຟ ອ ກ ເງິນສະໜອງທຶນໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການ ຮ້ າ ຍ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢໍ້າ ການນໍາໃຊ້ເງິນ Cryptocurrency ບໍ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກຳໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ (ຄລຊ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ລົງທຶນຊື້-ຂາຍ ເງິນຄຣິບໂຕ ແມ່ນໄດ້ມີການນໍາເອົາ Blockchain ມາໃຊ້ໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນໃນລັກສະນະຕ່າງໆ ເຊິ່ງທາງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢໍ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວ່າ Cryptocurrency ຍັງບໍ່ທັນອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອການຊໍາລະໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເງິນຄຣິບໂຕ (Crytocurrency) ບໍ່ແມ່ນເງິນແລະບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອການຊໍາລະໜີ້ໄດ້ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ການລົງທຶນ ຫຼື ຊື້-ຂາຍເງິນຄຮິບໂຕ

ປະຊາຊົນຄວນມີສະຕິລະມັດລະວັງ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດເລິກເຊິ່ງເພາະວ່າ ເງິນຄຣິບໂຕ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍດ້ານ ເຊິ່ງອາດເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານການ ຟ ອ ກ ເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການ ຮ້ າ ຍ ໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ຄລຊ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລົງທຶນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຖາບັນ, ຫ້າມສ້າງສູນກາງແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ, ຫ້າມຮັບແລກປ່ຽນເງິນຄຣິບໂຕ, ຫ້າມອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າຕົນນຳໃຊ້ບັດສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊື້ເງິນຄຣິບໂຕ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບລູກຄ້າກ່ຽວກັບການລົງທຶນຄຣິບໂຕ ເຊິ່ງທາງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໄປແລ້ວ ໃນແຈ້ງການເລກທີ 314 /ຫກ ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2018 ແລະ ແຈ້ງການເລກທີ 382/ຫກ ລົງວັນທີ 30 ຕຸລາ 2018

Facebook Comments Box

Similar Posts