ຂ້ າ ກັ ນ ຕ າ ຍ ທີ່ ບ້ານບຸ່ງອຸດົມ ຄົນ ຮ້ າ ຍ ຖື ກ ຈັ ບ

ວັນທີ 22/7/2021 ເວລາ 20:45 ເກີດເຫດ ຂ້ າ ກັ ນ ຕ າ ຍ ທີ່ ບ້ານບຸ່ງອຸດົມ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ຄົນ ຮ້ າ ຍ ຖື ກ ຈັ ບ ໄດ້ແລ້ວ ສ່ວນແຮງຈຸງໃຈທີ່ ຂ້ າ ຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອ ຈະລາຍງານໃນພາຍຫຼັງ