ຫາເງີນລ້ຽງ ພໍ່ ຕູ້ ແ ມ່ ຕູ້ ຍ້ອນພໍ່ແມ່ ປ ະ ກັ ນ ສຸດທ້າຍ ປ່ ວ ຍ ໜັ ກ ຫຼາຍ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊີວິດ ບໍ່ ແ ນ່ ນ ອ ນ ສາວຟ້າ ຈາກເສົາຫຼັກຂອງຄອບຄົວ ຕອນນີ້ ປ່ ວ ຍ ໜັ ກ ຫາເງີນປີ່ນປົວໂຕເອງເທົ່າໃດ ກໍ່ ບໍ່ ພໍ ວັນທີ 21/8/2021 ສາວຟ້າ ຈາກ ເ ສົ າ ຫຼັ ກ ຂອງຄອບຄົວ ເຊິ່ງເຮັດອາຊີບເປັນ ນ າ ງ ແ ບ ບ ແລະສາວ PR and PG ແຕ່ຕອນນີ້ ປ່ ວ ຍ ຫ ນັ ກ ຫາເງີນປີ່ນປົວໂຕເອງເທົ່າໃດ ກໍ່ ບໍ່ ພໍ ແ ຖ ມ

ຍັງມີ ແມ່ຕູ້ ກັບ ພໍ່ຕູ້ ທີ່ຍັງຄົງຫ່ວງໃຍ ແລະ ຕ້ອງລ້ຽງດູ ຕອບບຸນແທນຄຸນ ເພາະພໍ່ແມ່ ແ ຍ ກ ທ າ ງ ກັ ນ ແຕ່ນ້ອຍ ປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ນຳ ແມ່ຕູ້ ພໍ່ຕູ້ ແຕ່ຄາວນ້ອຍ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ກໍ່ຊ່ວຍ ສ າ ວ ຄົ ນ ນີ້ແນ່ ຕອນນີ້ ປ່ ວ ຍ ເປັນທັງ ລໍ າ ໄ ສ້ ຊື ມ ເ ຊື້ ອ ແລະ ຂ າ ດ ເ ລື ອ ດ ຕິດຕໍ່ຫາລາວທາງ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ໄດ້ເລີຍ

Facebook Comments Box

Similar Posts