ຊາຍຊາວ ໄ ທ ລັ ກ ລອຍນ້ຳຂ້າມມາ ຝັ່ ງ ລ າ ວ ເພື່ອມາຫາເມຍ

ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຢ່ າ ພາກັນລອຍອີກເດີ ຫມຸ່ມໄທ ໃຈກ້າ ລອຍຂ້າມນ້ຳຂອງ ຈາກຝັ່ງ ໄ ທ ມາ ລ າ ວ ຖື ກ ຈັ ບ ໄດ້ໃນວັນທີ່ 22/8/2021 ໃດ້ມີຊາຍໄວ ກ າ ງ ຄົນ ລອຍນ້ຳຂ້າມນ້ຳຂອງຈາກຝັ່ງ ໄ ທ ລ ອ ຍ ຂ້າມມາຝັ່ງ ລ າ ວ ບອກວ່າມາຫາເມຍ ແຕ່ມາຍາມນີ້ບ້ານເມືອງ

ລະມັດ ລ ະ ວັ ງ ສຸດທ້າຍ ຫນ່ວຍງານ ທ ະ ຫ າ ນ ສາມາດ ຈັ ບ ໄ ດ້ ແລະ ສົ່ ງ ໃຫ້ສະເພາະກິດ ສະ ກັ ດ ກັ້ ນ ແ ລ ະ ຕ້ າ ນ ການ ແ ຜ ່ ລ ະ ບ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ກັ ກ ໂຕ ລໍ ຖ້ າ ດຳ ເ ນີ ນ ຄ ະ ດີ ຕາມ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ