ຄົນ ໄ ທ 7 ຄົນທີ່ມາເກັບເຫັດທີ່ຝັ່ງລາວໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວ

ຄົນ ໄ ທ 7 ຄົນທີ່ຂ້າມມາເກັບເຫັດຢູ່ໃນປ່າທີ່ເປັນເຂດແດນລະຫວ່າງຊາຍແດນລາວ- ໄ ທ ຈົນຫຼົງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ກ່ອນຈະ ຖື ກ ຈັ ບ ກຸ ມ ດໍ າ ເ ນີ ນ ຄ ະ ດີ ເຂົ້າເມືອງແບບ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ໄດ້ກັບຄືນປະເທດ ໄ ທ ແລ້ວ ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2021 ຜູ້ວ່າລາດຊະການ ແຂວງອຸບົນລາດຊະທານີ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຄົນ ໄ ທ 7 ຄົນ ຈາກ ຮອງເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໂຕທັງ 7 ຄົນໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງ ໄ ທ

ປະຈໍາດ່ານສາກົນລາວ- ໄ ທ ເພື່ອກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ສໍາລັບຄົນໄທທັງ 7 ຄົນແມ່ນ ຖື ກ ດໍາ ເ ນີ ນ ຄະດີໃນຂໍ້ຫາ ລັ ກ ເ ຂົ້ າ ເມືອງແບບ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ຖື ກ ປັ ບ ໄ ໝ ຄົນລະປະມານ 1,800,000 ກີບ ແລະ ທັງ 7 ຄົນນີ້ແມ່ນ ບໍ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ວັ ກ ຊີ ນ ໄ ຟ ເ ຊີ ຄືດັ່ງທີ່ເປັນ ຂ່ າ ວ ກ່ອນໜ້ານີ້.