ໝູ ່ ຖື ກ ຈັ ບ ຕົ ວ ໄປ ກັ ກ ຕົວ ໝົ ດ ຄ ອ ບ ຄົ ວ ເ ລີ ຍ ຍ້ ອ ນ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ

ວັ ນ ທີ 22/9/2021 ທີ່ ນ ະ ຄ ອ ນ ຫຼ ວ ງ ວ ຽ ງ ຈັ ນ ຈ າ ກ ຜູ້ ໃ ຊ້ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ໄ ດ້ ໂ ພ ສ ວ່ າ ” ຂ້ າ ງ ເ ຮື ອ ນ ເ ອົ າ ໄ ປ ແ ລ້ ວ ໝົ ດ ຄ ອ ບ ຄົ ວ ຕ ອ ນ ນີ້ ເ ລີ ຍ ບ້ າ ນ ໜ ອ ງ ແ ຕ່ ງ ເ ໜື ອ ຮ່ ອ ມ 2 3  ພ າ ກັ ນ ຢື ນ ເ ບີ່ ງ ຄ ວ າ ມ ພ າ ກັ ນ ຕົ ກ ໃຈ ມີ ແ ຕ່ ໃ ຫ້ ກ ຳ ລັ ງ ໃ ຈ ຫ ມູ່ ໃ ຫ້ ເ ຊົ າ ໄ ວ ໄ ວ ຫ າ ຍ ໄ ວ ໄ ວ ເ ດີ້ ຂໍ ໃ ຫ້ ປ ອ ດ ໄ ພ ບໍ່ ມີ ໃ ຜ ຢ າ ກ ເ ປັ ນ”