ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈັ ບ ທັງໄກ່ທັງຄົນທີ່ຕັ້ງວົງ ຕ ີ ໄກ່ຊ່ວງ ໂ ຄ ວິ ດ ນີ້

ຢຸ ດ ການ ຕັ້ ງ ວົ ງ ທຸກຮູບແບບ ປະຕິບັດຕາມ ມ າ ດ ຕະການ ປ້ ອ ງ ກັນ ໂ ຄ ວິ ດ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຢ່າງ ເ ຂັ ມ ງ ວ ດ ວັນທີ 22/9/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ