ຂໍຂອບໃຈຜູ້ໃຈດີທີ່ຮັບ ເ ຄັ ຍ ບີ ນ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍສອງຄົນນີ້

ວັນທີ 22/9/2021 ຂໍຂອບໃຈຜູ້ໃຈດີທີ່ຮັບອຸປະກາລະ ເ ຄັ ຍ ບີນໃຫ້ເດັກນ້ອຍສອງຄົນນີ້ ທີ່ ກ ຳ ລັງຮັກສາປີ່ນປົວຢູ່. ທ້າວ ພິກ ແຂນ ຫັ ກ ແລະ ນ້ອງ ມຸງຄຸນ ເກີດກ່ອນກຳນົດ ແຕ່ກະຍັງຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫຼາຍເປັນການ ຮັ ກ ສ າ ໄລຍະຍາວ ທີ່ພວກເຮົາ ດູ ແ ລ ເບີ່ງແຍງ.

ກ່ອນອື່ນຫມົດຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ທ່ານ ນາງ ເລີດ ສີຫາລາດ ບ້ານດົງບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເປັນຜູ້ອຸບປະຖຳ ຊ່ ວ ຍ ຊີວິດເດັກນ້ອຍທັງສອງໃນ ມື້ ນີ້. ໄດ້ມອບເງິນໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມຈຳນວນ 14.000.000 ກີບ(ສິບສີ່ລ້ານກີບ) ເພື່ອນຳໄປ

ຊ່ ວ ຍ ເຫຼືອໃນການ ຮັ ກ ສ າ ປິ່ນປົວ ນ້ອງນ້ອຍທັງສອງຄົນ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີສຸກ ຂ ະ ພ າ ບ ສຸກຂະນະໄມທີ່ ແ ຂ ງ ແ ຮ ງ ປ າ ດ ສະຈາກ ໂ ຣ ກ ແລະ ໄ ພ ໄ ຂ້ ເ ຈັ ບ ແລະ ເປັນຮົ່ມໂພ ຮົ່ ມ ໄ ຊ ໃຫ້ຄົນທຸກຢາກໄດ້ ເ ພີ່ ງ ພາອາໃສເດີ້ ເ ຈົ້ າ ສ າ ທູ.